Cíle hospodářské politiky

Cíle hospodářské politiky jsou souborem opatření a rozhodnutí, které vláda přijímá ve vztahu k ekonomice země.

Cíle hospodářské politiky

Hospodářská politika v tomto smyslu spočívá v rozhodování a také v realizaci opatření, která se snaží kontrolovat situaci v ekonomice.

Hospodářská politika tedy předpokládá řadu cílů, na kterých je tato politika založena. Jinými slovy, aplikaci určitého vztahu hospodářských politik vždy předchází nějaký dohodnutý cíl, který sleduje určitý cíl.

Z tohoto důvodu nám musí být zcela jasné, že hospodářská politika vždy sleduje určité cíle. Cíle, které lze stanovit jak v krátkodobém, tak ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Mezi cíli hospodářské politiky tedy můžeme rozlišovat cíle krátkodobé (dočasné) a cíle dlouhodobé (strukturální).

Krátkodobé cíle hospodářské politiky

V rámci krátkodobých cílů se hospodářská politika zaměřuje na tři základní prvky:

 • Plná zaměstnanost : Vláda se zaměřuje na vytváření pracovních míst pro občany dané země. Snažit se v první řadě odstranit nezaměstnanost. Na druhé straně se snaží ukončit strukturální nezaměstnanost a také snížit sezónnost v těch cykličtějších zaměstnáních. Zkrátka se snaží zajistit pracovní síle pracovní pozici pro zajištění dobré životní úrovně.
 • Cenová stabilita : Prostřednictvím fiskální a měnové politiky má zaručit cenovou stabilitu v zemi. Za tímto účelem je hospodářská politika zodpovědná za uspořádání veškerého aparátu takovým způsobem, aby inflace zůstala na optimální úrovni pro ekonomiku a její ekonomické subjekty.
 • Zlepšení platební bilance : Spočívá ve vyrovnávání přílivu a odlivu kapitálu. Sledovaným cílem je v první řadě zaručit platební schopnost země. Na druhé straně (a pokud existuje), dalším cílem je snížit zahraniční deficit země; a konečně i udržení optimální úrovně zásob země.

Dlouhodobé cíle hospodářské politiky

Hospodářská politika se tedy, jak se to stává v krátkodobém horizontu, zaměřuje také na sledování řady cílů, které jsou vzhledem k obtížím, které představují, stanoveny v dlouhodobém horizontu.

 • Expanze výroby : Jedním z hlavních cílů hospodářské politiky je především hospodářský růst. A protože hrubý domácí produkt (HDP) je hlavním měřítkem hospodářského růstu, zaměřuje se tato politika na zvyšování produkce zboží a služeb. To způsobí rozšíření výroby s následným zvýšením HDP.
 • Uspokojování kolektivních potřeb : Za druhé, jako další z cílů hospodářské politiky v dlouhodobém horizontu máme kolektivní potřeby. Vzhledem k tomu, že zdroje jsou vzácné a potřeby jsou neomezené, zaměřuje se hospodářská politika na rozdělování těchto zdrojů tak, aby bylo co nejúčinnější; vždy zaručit pokrytí společných potřeb.
 • Zlepšení distribuce příjmů a bohatství : Stejně jako v předchozí části se hospodářská politika zaměřuje na individuální potřeby. Z tohoto důvodu se obecně zaměřuje na efektivní rozdělování příjmů a bohatství, snižování úrovně nerovností a garantování minima spravedlnosti a spravedlnosti, je to jeden z hlavních cílů hospodářské politiky.
 • Ochrana a priority pro určité regiony nebo odvětví : Hospodářská politika, stejně jako ostatní prvky, je zodpovědná za ochranu vaší ekonomiky. Když je tedy pro danou ekonomiku určitý sektor prioritou, je prostřednictvím toho tento sektor chráněn. Tedy stanovení politik, které se snaží zvýhodnit tento sektor před zahraničními konkurenty. To, čemu se také říká strategická odvětví.
 • Zlepšení předpisů o soukromé spotřebě : Mezi dlouhodobými cíli by mělo být také zdůrazněno zlepšení předpisů o soukromé spotřebě . V tomto smyslu je cílem také organizovat hospodářskou činnost. Vyhněte se tedy případům, kdy společnost může vytvořit monopol, a dalším zvráceným efektům ekonomické aktivity.
 • Zabezpečení dodávek: Mezi cíle sledované hospodářskou politikou patří zajištění správného a nepřetržitého zásobování obyvatelstva. V tomto smyslu základní zboží, které zaručuje slušné životní podmínky.
 • Zlepšení velikosti nebo struktury populace : Hospodářská politika se také snaží podporovat udržitelné struktury populace. V PAYG ekonomických systémech musí ekonomika představovat strukturu, která zaručí správné fungování ekonomiky. V souvislosti s tím prosazování veřejných politik, které se snaží kontrolovat populační úrovně v každém ze segmentů populace, mezi které je společnost zařazena.
 • Zkrácení pracovní doby : Postupem času je jedním z cílů hospodářské politiky zlepšení životních podmínek. V důsledku toho se zaměřuje na rozvoj politik, které podporují produktivitu. Tedy vytvoření podmínek, které umožňují vyrábět více v omezenějším časovém období, což umožňuje zdravější a méně zhoršené životní podmínky.