CAPEX

Capex (kapitálové výdaje), ve španělštině kapitálové výdaje, jsou investice do kapitálu nebo fixních aktiv, které společnost provádí buď za účelem získání, údržby nebo vylepšení svých dlouhodobých aktiv.

CAPEX

Vysvětluje se jako investice nezbytná k udržení nebo rozšíření kapitálových aktiv (továrny, stroje, vozidla atd.). Je to velmi důležité v rámci činnosti firmy a jejího budoucího vývoje.

Víme, že budoucnost společnosti, její růst a peněžní toky, které generuje, budou záviset na provedených investicích. Investice jsou proto vysoce relevantním prvkem v podnikání společnosti. Kromě toho nám poskytuje informace o tom, zda společnost investuje do dalšího růstu, nebo jen proto, aby se udržela.

Disagregace Capex

Investice společnosti do dlouhodobého majetku lze rozdělit do dvou typů podle předmětu této investice:

  • Investice na údržbu : Je známá jako investice do výměny. To znamená investici nezbytnou ke krytí nákladů na snížení hodnoty a amortizaci dlouhodobého majetku. Dalo by se to tedy chápat jako nezbytnou investici společnosti k udržení stejné současné úrovně prodeje.
  • Expanzní kapitál : Jde o investici nutnou do fixních aktiv ke zvýšení současné úrovně tržeb. Tedy to, co společnost investuje do pořízení nového dlouhodobého majetku a/nebo vylepšení stávajícího.

Celková investice společnosti do Capexu bude tedy součtem předchozích dvou. Pomocí kterého společnost provede strategii expanze, když celková úroveň investic bude vyšší než náklady na amortizaci. To znamená, že investujete nejen do doplnění majetku, ale také do jeho navýšení či vylepšení.

Hledání Capex ve finančních výkazech

Investice provedené společnostmi v Capexu lze nalézt přímo ve výkazu peněžních toků. Přesněji v cash flow investiční činnosti. Existuje však velmi jednoduchý vzorec, jak jej vypočítat pouze pomocí výsledovky a rozvahy.

Jak bylo uvedeno výše, celkové investice budou součtem údržby a rozšíření. Navíc jsme náklady na údržbu začlenili do nákladů společnosti na amortizaci. Proto vzorec pro výpočet Capex vychází z tohoto součtu. Matematicky je jeho výpočet následující:

Investice = Čistý majetek, budovy a zařízení (rok t) – Čistý majetek, budovy a zařízení (rok t-1) + Amortizace (rok t)

Jinými slovy, pro výpočet Capex postupujeme podle následujících kroků:

  1. Vezmeme rozvahu společnosti za aktuální rok a podíváme se na údaje o čistých aktivech.
  2. Od aktuálních čistých aktiv odečteme čistá aktiva od zůstatku předchozího roku.
  3. K výsledku připočteme amortizaci za letošní rok, která je uvedena ve výsledovce.

Příklad CAPEX

Předpokládejme společnost, která zveřejnila svou rozvahu za předchozí a aktuální rok a aktuální výsledovku. A tímto chceme vidět investice do Capex uskutečněné během tohoto roku.

Souhrnná rozvaha (čísla v tisících EUR)
Aktivní Rok 0 Rok 1 pasivní Rok 0 Rok 1
Krabice 5 8 Krátkodobý Fra Dluh 150 200
Zásoby 150 100 Poskytovatelé 200 76
Zákazníci 300 500 Odměna čekající na platbu 75 23
Zálohy zaměstnancům padesátka 65 Věřitelé (nedaňové) 32 58
Další běžný majetek padesátka 2 Ostatní pasiva provozní obj 25 dvacet
Celková oběžná aktiva 555 675 Celkové momentální závazky 482 377
Dlouhodobý finanční majetek 325 0 Jiná dlouhodobá odpovědnost patnáct 36
Čistá stálá aktiva 550 800 Dlouhodobý finanční dluh 225 69
Ostatní dlouhodobý majetek 42 107 Celkové dlouhodobé závazky 240 105
Celkový dlouhodobý majetek 917 907
Akciové fondy 750 1 100
CELKOVÁ AKTIVA 1,472 1,582 CELKOVÉ ZÁVAZKY 1,472 1,582

Být výsledovkou:

Souhrnná výsledovka
tisíce € Rok 1
Odbyt 2000
Náklady na prodej (600)
Hrubá marže 1 400
Osobní výdaje (250)
Všeobecné výdaje (padesátka)
Ostatní výdaje (patnáct)
EBITDA 1,085
Amortizace (65)
EBIT 1 020
Finanční příjem 35
Finanční výdaje (55)
Finanční výsledky (dvacet)
Rdo Před zdaněním 1 000
Daně (300)
Čistý zisk 700

Podle výše popsaného vzorce a s pomocí finančních výkazů společnosti připojených v příkladu bude výsledek investice do Capex:

Investice = (800-550) + 65 = 315.

Jak můžeme vidět v tomto případě, společnost provádí politiku expanze, protože Capex> Amortizations.