Buržoazie

Pojem buržoazie označuje skupinu tvořenou jednotlivci s majetkem nebo výrobními prostředky a určitou úrovní příjmu, což je řadí do tzv. bohaté střední třídy.

Buržoazie

V ekonomické sociologii se předpokládá, že skutečnost, že buržoazie existuje, předpokládá, že část společnosti má k dobru vlastnictví soukromého vlastnictví, nahromaděné bohatství a určitou ekonomickou úlevu.

Rozdíl oproti dělnické třídě bude spočívat v tom, že buržoazie má vyšší ekonomické výnosy. Koncept však pochází od těch jedinců, kteří svou činnost rozvinuli ve městech (či městských částech).

V tomto smyslu buržoazie ve svém původu zakládala svou činnost na úkolech, jako je obchod nebo řemesla, čímž se vytvářely jasné rozdíly s ručně vyvíjenými zaměstnáními v oboru nebo s velkými průmysly, které vznikly po průmyslové revoluci, zejména.

Typy buržoazie

Typy buržoazie by podle úrovně akumulovaného příjmu nebo vykonávané sociální a ekonomické činnosti byly následující:

 • Nižší buržoazie: Pokryta jednotlivci ze střední třídy, kteří vytvářejí určitá zaměstnání a mají minimální úroveň majetku a příjmu.
 • Střední buržoazie: Je to širší třída, protože zahrnuje oblast známou jako střední třída. Často zahrnuje vlastníky malých podniků nebo zaměstnavatele malého počtu lidí.
 • Horní buržoazie: Odpovídající jednotlivcům s velkým množstvím majetku, kteří zaměstnávají mnoho dalších a zaujímají jejich místo ve společenských, politických a ekonomických elitách.

Kromě toho můžeme rozlišovat:

 • Osvícená buržoazie: Třída elity Evropy 18. století s modelem humanistického vzdělání se zaměřením na vědu a pokrok. Jeho myšlenky ovlivnily politické procesy v Latinské Americe v 19. století.
 • Průmyslová buržoazie: Skupina jednotlivců s vysokými příjmy, kteří vlastní výrobní prostředky a chtějí investovat do západních společností po průmyslové revoluci.

Ideologické pohledy na koncept buržoazie

S vývojem sociálních a politických hnutí a rozvojem socialistických a komunistických teorií nebo kapitalismu zažila vize buržoazie odlišné historické vnímání.

Ze socialistického hlediska, původně navrženého Karlem Marxem, je buržoazie výrazem dominantní kapitalistické třídy, která zaměstnává dělnickou třídu a spojuje výrobní prostředky způsobem, který dělnickou třídu příliš nepodporuje. V tomto prostředí nabývá zvláštního významu průmyslová buržoazie jako pojem historicky odlišený od buržoazie obecně. Původ buržoazie tedy nebyl nutně bohatý, ale byl bohatý. Mezitím měla průmyslová buržoazie jako vlastnosti bohatství a dokonce i zákonná privilegia.

Případně přístup blíže kapitalismu chápe buržoazii jako ekonomický motor každé země, který vytváří pracovní místa a tím i vyšší úroveň ekonomického a sociálního blahobytu.

Původ a dějiny buržoazie

Původ buržoazie byl ve středověku, kdy se ve městech usadila skupina lidí, kteří se zabývali řemesly jako kupec nebo řemeslník.

Tím, že tito jedinci nežili na venkově, nepodléhali žádnému feudálovi, tedy nebyli nevolníky. Nepatřili ale ani ke šlechtě.

Jak šel čas, obchodní činnost a akumulace bohatství se staly důležitějšími. Avšak až v 18. století byl starý režim zpochybněn a právě prostřednictvím buržoazních revolucí se bohatá střední třída snažila změnit status quo.

Buržoazie se pak stala pojmem, který se používal k označení bohaté elity, která díky revolucím probíhajícím od 18. století získala – zčásti – větší význam v politice, protože do té doby obvykle uplatňovala efektivní moc šlechta (Existují výjimky jako např. jako Medicejové a v Itálii). A to i přesto, že mnoho rodin a bohatých lidí již stihlo panovníky ovlivnit.

Charakteristika buržoazie

Charakteristiky buržoazie jsou následující:

 • Vznikl, jak jsme již zmínili, ve středověku.
 • Nepatří k šlechtě, ale ani k dělnické třídě.
 • Dalo by se to přirovnat k tomu, co je dnes známé jako střední třída.
 • Přestože vyvíjely různé druhy činností, byly spojeny především s obchodem.
 • Měli akumulaci kapitálu, která jim umožňovala netrpět potřebami.
 • Hráli důležitou roli v liberálních revolucích 18. století, jako byla Francouzská revoluce. Z tohoto důvodu je druhá jmenovaná klasifikována jako buržoazní revoluce.