Revolució científica

La Revolució científica fa referència a un període de temps, comprès entre els segles XVI i XVII, en què el desenvolupament de camps com la física, la biologia, la química, entre altres, donen lloc al naixement de la base de la ciència clàssica ; i això, en detriment de les idees predominants establertes per l’Església i la religió.

Revolució científica

La Revolució científica, per tant, fa referència a un període de temps en què, com el seu nom indica, les ciències tenen un paper determinant. I és que durant els segles XVI i XVII, en plena Edat Moderna, el desenvolupament de camps com la química, l’anatomia, l’astronomia, així com els esmentats prèviament, va establir les bases de la ciència clàssica. Tot plegat, en detriment d’una Església, així com d’una religió, que oferia respostes que van quedar obsoletes.

D’aquesta manera, la Revolució científica va provocar que els mètodes de construcció del coneixement estiguessin basats en l’observació, l’experimentació i la racionalitat. Uns mètodes que van ser molt qüestionats, perquè l’Església tenia gran poder i capacitat d’influir en el pensament de la població. I és que, en nombroses investigacions, la Revolució científica es va oposar a determinats postulats que l’Església considerava vàlids i, per tant, la població també.

Per això, la Inquisició, a través del control de llibres, entre altres pràctiques, intentava frenar l’avenç d’aquests científics. D’aquesta manera, tractava que els fidels no perdessin la fe davant de les noves teories. És per això que personatges com Galileu Galilei, René Descartes, entre altres reconeguts científics, van haver d’enfrontar-se a aquests corrents de pensament que oferia l’Església; encara que això, com va passar en determinades ocasions, els costés la vida.

El concepte de Revolució científica va ser encunyat per l’historiador Alexandre Koyré el 1939.

Característiques de la Revolució científica

A continuació, vegem les característiques principals d’aquesta revolució:

 • Fa referència a un període de temps comprès entre els segles XVI i XVII.
 • Gràcies a aquest període s’asseuen les bases de la ciència clàssica, i de les teories que podrien ser considerades com les primeres aproximacions a la ciència moderna.
 • L’Església, a través de la Inquisició, intentava frenar l’avenç d’aquestes ciències.
 • Aquesta revolució va ser possible gràcies al desenvolupament de certs camps com ara la biologia, la química, l’anatomia, entre d’altres. No obstant això, aquells camps en què es va produir més canvis van ser les matemàtiques, l’astronomia i la física. I tot això, donant lloc al mètode científic.
 • Des d’aleshores, la construcció del coneixement ha estat basada en l’observació, l’experimentació i l’explicació racional.
 • L´Església, per l´avenç d´aquesta revolució, va començar a perdre poder; en perdre sentit les idees gràcies a l’observació de molts científics de l’època. Entre aquests científics, destaquen René Descartes i Galileu Galilei.
 • A molts científics els va costar la vida la defensa de les seves teories.

Etapes de la Revolució científica

Com que tots els canvis no es produeixen alhora, la Revolució científica es pot dividir en 4 etapes principals.

Aquestes 4 etapes es denominen en funció de l’aportació que es va produir en aquesta etapa:

 1. Revolució copernicana : Iniciada per Nicolás Copérnico, i molt centrada en camps com l’astronomia i la física. En aquesta etapa destaquen científics com Newton o Galileu.
 2. Revolució darwiniana : Rep el seu nom per les aportacions de Charles Darwin. Se centra en camps com la biologia i les ciències de la terra. En aquest sentit, la seva aportació principal és la teoria de l’evolució.
 3. Revolució einsteniana Fa referència a les teories desenvolupades per Albert Einstein. Se centra en camps com la física.
 4. Revolució indeterminista Fa referència a la postura adoptada pels científics, contrària a la postura que la ciència era determinista. En aquest sentit, se superava aquesta concepció, donant lloc a una ciència en què es contemplava aquesta indeterminació.

Alguns personatges de la Revolució científica

Per tal de posar noms i cognoms a aquells científics que van impulsar aquesta revolució, vegem-ne alguns, així com els camps en què es van involucrar:

 • Galileu Galilei : Un filòsof, matemàtic, inventor i físic que ens va dir que la terra era rodona, i no plana com es creia llavors.
 • René Descartes : Filòsof i matemàtic. Pare del racionalisme modern.
 • Francis Bacon : Pare de l’empirisme. Considerat el pare del mètode científic experimental.
 • Isaac Newton : físic i matemàtic. Va ser un investigador elemental per al desenvolupament de la ciència moderna.

Principals aportacions de la Revolució científica

Entre les principals aportacions d’aquesta revolució, cal ressaltar que no només trobem teories, sinó que també tenim eines que van fer més precisa la ciència.

En aquest sentit, podem destacar el següent:

 • Nicolás Copérnico va publicar els seus estudis sobre els moviments dels planetes.
 • Galileu Galilei va fer observacions en què va poder concloure amb raonaments que avui perduren com que el nostre planeta presenta un cos rodó, i no pla com es creia.
 • Johannes Kepler, igual que Copèrnic, va desenvolupar grans teories en camps com l’astronomia i el moviment dels planetes.
 • Isaac Newton desenvolupa, basant-se en Kepler i Galileu, la llei de la gravitació universal.
 • René Descartes, gràcies a les seves investigacions, estableix allò que es coneix com a mètode científic.

A més, entre aquestes eines que citàvem, trobem els experiments següents:

 • Galileu Galilei, per al desenvolupament de les seves teories, va millorar el telescopi notablement.
 • Antonie van Leeuwenhoek va desenvolupar, i amb gran èxit, els microscopis.
 • Blaise Pascal va inventar el que es coneixia com la calculadora mecànica.
 • La invenció de la bomba de buit, d’Otto von Guericke, va permetre fer investigacions molt desenvolupades.
 • Alhora, el desenvolupament de màquines industrials, i del digestor a vapor de Denis Papin, va donar lloc al que posteriorment impulsaria la Revolució industrial: la màquina de vapor.

Crítiques a la Revolució científica

Entre les crítiques més vàlides, hi ha la tesi de continuïtat. Aquesta tesi ens mostra que, durant aquesta etapa, no es donen grans canvis en el desenvolupament de la ciència perquè rebin el qualificatiu de «revolucionaris».

D’acord amb aquesta teoria, els avenços no són més que el desenvolupament natural de les ciències, i no, com defineixen molts altres historiadors i científics, una conseqüència d’una revolució.

Per això, segons aquesta tesi, la ciència ha estat desenvolupant-se, sense pausa, al llarg de la història. I aquests canvis que aquí es produeixen, igual que altres en el passat i el futur, no són conseqüència d’una revolució, sinó del desenvolupament natural de les ciències.