Put protectora

Una put protectora (protective put en anglès) és una estratègia financera per protegir el valor de la nostra cartera mitjançant opcions financeres.

Put protectora

Una put protectora es crea comprant un actiu subjacent (com ara una acció) i comprant una opció put sobre aquest subjacent.

I, per què subscriure una put protectora? L’estratègia d’una put protectora està dissenyada per protegir-nos davant d’una caiguda del preu del nostre actiu. S’utilitza quan tenim un actiu, com unes accions i pensem que el preu baixarà. Per això, en comprar un put, ens estem protegint d’una baixada potencial del preu de l’acció.

Daquesta manera si el preu de lacció baixa, rebrem compensació per lopció put, que compensarà les caigudes del preu de la nostra acció. Si el preu de l’acció puja, continuarem tenint guanys, encara que reduïts pel preu que ens ha costat l’opció put. Si l‟acció es manté estable, les nostres pèrdues seran simplement el valor que ens hagi costat la prima de l‟opció.

Put protectora

Exemple d’una put protectora

Suposem que un inversor té accions de Telefónica i per protegir-se d’una caiguda al preu compra una opció put per 1,5€ amb strike 10€ (preu d’exercici). Sorgirà un d’aquests tres escenaris:

  • L’acció de Telefónica es manté plana. En aquest cas, l’opció put expirarà sense valor i l’inversor haurà perdut el valor de la prima.
  • L’acció de Telefónica puja. La put vencerà sense valor, però l?inversor obtindrà benefici de les seves accions. El benefici total serà igual al benefici de les accions menys els 1,5€ que li va costar la prima.
  • L’acció de Telefónica cau per sota de 10€. L’inversor exercirà el dret sobre l’opció i totes les pèrdues que tingui per les accions es veuran compensades amb els guanys que obtingui de la put. Limitant les pèrdues al valor que li va costar la prima de l’opció put.
Put protectora - exemple

Per veure més detalladament el que són les opcions financeres pots veure Opcions financeres – Què són? i Opcions financeres – Tipus i exemple.