Pagaré no a l’ordre

Un pagaré no a lordre és un document comptable a través del qual una persona física o jurídica es compromet a pagar a algú certa quantitat de diners en un termini de temps determinat. I que permet el traspàs a un tercer, únicament mitjançant cessió de crèdit.

Pagaré no a l'ordre

Quan fem referència a un pagaré no a l’ordre, hem d’entendre que estem davant d’un pagaré però amb una peculiaritat. La peculiaritat d’un pagaré no a l’ordre és que només es pot traspassar a un tercer mitjançant cessió de crèdit.

Per contra, un pagaré a lordre pot ser traspassat mitjançant endós. Veure pagaré a l’ordre

Cessió de crèdit en un pagaré no a l’ordre

És clar que, què vol dir cessió de crèdit? El que significa és que per traspassar els drets de cobrament a una altra persona, hem de signar un document davant de notari. Tècnicament, això vol dir que es tracta d’un procés bilateral. Això és, un procés en què intervenen tres parts:

  • Cedent: És a qui se li va prometre el pagament en primera instància. És a dir, el beneficiari inicial.
  • Cessionari: Es tracta de la persona que rebrà els drets de cobrament. És a dir, el nou beneficiari.
  • Signant: Ha de consentir el traspàs mitjançant la signatura.

Per tant, per traspassar els drets de cobrament a una altra persona, cedent, cessionari i signant n’han de prestar el consentiment. Dit en paraules més senzilles, tots tres han d’estar d’acord amb el traspàs.

A més, en cas d’un pagaré a l’ordre no calia avisar la persona que promet pagar (signant). Mentre al pagaré no a l’ordre sí que és obligatori avisar el signant. De fet, el signant, ho ha de consentir amb la seva signatura.

Responsabilitat a la cessió de crèdit

A nivell jurídic, llevat que s’indiqui el contrari, la persona que cedeix el crèdit (cedent) no respon si el deutor (signant) es declara insolvent. És a dir, llevat que s’hi comprometi, si el signant no paga, el beneficiari inicial (cedent) no respon davant del nou beneficiari (cessionari).

Un dels avantatges del pagaré no a l’ordre és precisament la responsabilitat del cedent. És a dir, hem d’expressar que estem conformes que ens cedeixin el pagaré perquè ens puguin traspassar aquests drets. Així, si dubtem que el signant ens pugui pagar en un futur, només cal no signar per no rebre aquest pagaré.

Característiques d’un pagaré no a l’ordre

Un pagaré no a lordre, té característiques comunes a un pagaré normal. Ara bé, també en té d’altres que el diferencien d’un pagaré habitual. Les característiques d’un pagaré no són:

  • Un pagaré només és «no a l’ordre» si s’especifica: Si el pagaré no especifica res, aleshores no es tracta d’un pagaré no a l’ordre.
  • Pot ser cedit a una altra persona: És clar que per ser cedit, han de signar cedent i cessionari. Això vol dir que el beneficiari inicial i el beneficiari futur han d’estar d’acord amb aquesta cessió.
  • És obligatori avisar el signant: En cas que s’acabi cedint a un tercer (cessionari), cal donar constància al signant i que aquest plasmi la seva signatura a la cessió. És a dir, hem d’avisar també la persona que va prometre pagar.
  • El nou beneficiari ha de prestar el seu consentiment: Com hem indicat anteriorment, perquè el pagaré no a l’ordre pugui ser cedit, hi ha d’haver un acord mutu. Tant del nou beneficiari com del beneficiari inicial. Per això, han de signar un document davant de notari.

En resum, el pagaré no a l’ordre és un tipus de pagaré que només es pot traspassar mitjançant cessió de crèdit.

Veure diferència entre pagaré a l’ordre i no a l’ordre