Pagaré bancari

Un pagaré bancari és un títol de valor formalitzat a través d’una entitat bancària on s’ofereix una promesa de pagament.

Pagaré bancari

Un pagaré bancari és un títol de valor o document fiscal mitjançant el qual empreses o altres agents econòmics fan un compromís de pagar una certa suma de diners en una data determinada.

Perquè es fa servir el pagaré bancari?

Els pagarés bancaris solen ser utilitzats en transaccions comercials entre empreses. A través d’ells, un comprador es compromet a fer efectiu un pagament al venedor. Aquest últim és lliure d’acceptar-ho o d’exigir una altra forma de pagament.

En cas de ser acceptat i en cas que el pagament no es compleixi en la data de venciment acordada, el beneficiari podrà anar als tribunals a exigir que se li pagui el degut.

Bestreta de cobrament del pagaré

Cal esmentar també que, si el beneficiari del pagaré compta amb una línia de descompte de pagarés amb una entitat bancària en pot anticipar el cobrament. Quan el pagaré venç, el banc del beneficiari ha de presentar el document de cobrament al compte bancari on es va emetre el pagaré.

Si aquest cobrament no fos respost s’iniciarà un procés de reclam i cobrament, els costos del qual poden ser repercutits (en total o en part) sobre el beneficiari que va avançar el cobrament del pagaré.

Característiques del pagaré bancari

Les característiques bàsiques del pagaré bancari són les següents:

 • És una promesa de pagar una certa suma de diners a una data futura.
 • És formalitzat a través d’una entitat bancària.
 • Solen tenir una data de venciment a curt termini: entre 30, 60 i 90 dies.
 • Són exigibles i el seu incompliment té implicacions legals.
 • Són emesos per entitats bancàries usualment en la forma de talonaris.

Parts participants del pagaré

Les parts que participen als pagarés bancaris són tres:

 • Lliurat: Qui es compromet a pagar l’import.
 • Beneficiari : Qui ha de rebre l’import a la data de venciment
 • Banc : entitat bancària que formalitza el pagaré

Elements que han d’aparèixer en un pagaré bancari

Hi ha diversos elements perquè el pagaré bancari sigui vàlid. Si el pagaré no disposa daquests elements, no es considerarà. Aquests elements són:

 • La paraula pagaré ha d’aparèixer clarament al document.
 • L’import a pagar en números i lletres.
 • Data de venciment.
 • Lloc on es farà el pagament de l’import.
 • Nom del beneficiari.
 • El lloc i la data d’emissió del pagaré.
 • Signatura de l’emissor del pagaré.

Avantatges i desavantatges del pagaré bancari

Entre els avantatges del pagaré bancari hi ha:

 • Per a l’emissor: Us permet ajornar el pagament podent així acumular recursos i evitar endeutament. També us pot permetre utilitzar aquests recursos per invertir abans de la data de venciment del pagaré.
 • Per al beneficiari: Té un document que us permet exigir el pagament en tribunals. També podeu utilitzar el descompte de pagarés com a eina de finançament a curt termini.

Per la seva banda, entre els desavantatges o inconvenients podem trobar el següent:

 • Els bancs solen exigir una quantitat mínima de recursos involucrats en la transacció.
 • Els bancs poden fer cobraments de comissions al beneficiari del pagaré si vol avançar el cobrament.
 • Els pagarés bancaris no estan adherits al Fons de Garantia de Dipòsits ni d’Inversions.
 • No es garanteix disponibilitat immediata atès que es cotitzen al mercat secundari.