Oscil·lador McClellan

L’oscil·lador McClellan és un indicador tècnic d’amplitud de mercat basat en mitges mòbils.

Oscil·lador McClellan

L’oscil·lador McClellan es calcula sobre la línia avanç/descens. En base a ella calcula dues mitges mòbils de diferents períodes i les resta. Gràficament:

Aquest indicador rep aquest nom dels seus creadors. Ja que va ser el 1968 quan el matrimoni McClellan (Sherman i Marian McClellan) van desenvolupar aquest indicador.

Fórmula de l’Oscil·lador McClellan

L’oscil·lador McClellan es calcula en dues etapes. Primer es calcula la diferència entre el nombre de valors que pugen i el nombre de valors que baixen d‟un determinat índex. És a dir, es calcula l’avenç/descens. Sobre aquest valor es calculen dues mitges. Una mitjana mòbil exponencial de curt termini i una mitjana mòbil exponencial de llarg termini.

Un cop s’han calculat les mitjanes, el valor de la mitjana de curt termini es resta al valor de la mitjana de llarg termini. El resultat és el valor de l’oscil·lador McClellan. Les fórmules per calcular-les són:

AD = Nombre de valors que pugen – nombre de valors que baixen

Oscil·lador McClellan = ( Mitjana mòbil exponencial dels últims 19 valors d’AD ) – (Mitja mòbil exponencial dels últims 39 valors d’AD)

L’indicador pot prendre valors positius i valors negatius. Tenint en compte la fórmula de lindicador, si la mitjana de curt termini (19 dies) està per sobre de la de llarg termini (39 dies) el valor serà positiu. Al contrari, si la mitjana de curt termini (19 dies) és per sota de la de llarg termini (39 dies) el valor de l’indicador serà negatiu.

Interpretació de l’oscil·lador McClellan

Sabent que aquest oscil·lador pren valors positius o valors negatius, explicarem com s’interpreten:

  • Valors positius: si lindicador es troba per sobre de zero, la tendència del mercat ha de ser alcista.
  • Valors negatius: si lindicador es manté en nivells negatius, la tendència del mercat ha de ser baixista.

Així mateix, prenent com a base l’anterior, hi ha tres nivells de gran importància per poder interpretar correctament l’indicador.

  • Nivells per sobre de 100: Quan l’indicador supera aquest nivell vol dir que el mercat està sobrecomprat.

  • Línia zero: Per sobre, valors positius de lindicador, tendència alcista. Per sota, valors negatius, tendència a la baixa.

  • Nivells per sota de -100: Quan l’indicador es troba per sota d’aquest nivell, s’interpreta que el mercat està sobrevenut.

Fer trading amb l’oscil·lador McClellan

Igual que la majoria d’indicadors d’anàlisi tècnica, l’ús s’estén a diferents àrees. És a dir, hi ha diferents maneres d’utilitzar-lo per intentar predir el futur dels preus. Això sí, en contrast amb la línia avanç/descens, l’oscil·lador McClellan sí que pot proveir senyals de compra o venda específics. En aquest sentit, la forma més utilitzada i popular és la de les divergències:

Divergències

Les divergències tenen lloc quan l’indicador es mou en direcció oposada a l’indicador. Així mateix, podem distingir entre divergències alcistes i baixistes.

  • Divergències alcistes: El preu de líndex es mou en direcció baixista, mentre lindicador es mou en direcció alcista. Ens avisa que la tendència a la baixa pot estar acabant. I, per tant, pot ser un senyal de posició llarga o tancament de posicions curtes.

  • Divergències a la baixa: El preu de l’índex es mou en direcció alcista i l’indicador ho fa en direcció a la baixa. Ens avisa que la tendència alcista pot estar acabant. De manera que és un possible senyal de posició curta o tancament de posicions llargues.

En definitiva, aquest indicador és un indicador molt popular. És un indicador que, correctament utilitzat, pot donar molt bons resultats. Tot i això, hem de recordar sempre que abans d’aplicar qualsevol d’aquestes tècniques hem de comprovar empíricament que funcionen en determinats actius. És a dir, potser aquest indicador d’amplitud de mercat funcioni molt bé en un índex i en un altre no.