Organització Mundial de Comerç (OMC)

L’Organització Mundial del Comerç (OMC) és una organització internacional que té com a objectiu primordial promoure que el comerç entre països flueixi amb la màxima llibertat possible. D’aquesta manera contribuint al creixement econòmic i al desenvolupament mundial.

Organització Mundial de Comerç (OMC)

L’organització, que va néixer el 1995, és l’hereva de l’Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç (General Agreement on Tariffs and Trade o GATT en anglès). Est era l’acord provisional d’aranzels i comerç pel qual es regia, des de després de la Segona Guerra Mundial i fins al naixement de l’OMC, el comerç mundial. En no disposar aquests acords provisionals de cap marc o estructura institucional, es va veure la necessitat de crear aquesta organització internacional.

Objectius de l’OMC

Com ja hem comentat, l’objectiu principal de l’organització és promoure el lliure comerç per elevar els nivells de vida i renda de la població mundial. Aquest era també l’objectiu principal del GATT. No obstant això, calen dos nous aspectes a l’OMC que no estaven recollits al GATT, que són els següents:

  • S’hi introdueix el concepte de desenvolupament sostenible. És a dir, cal fer una utilització òptima dels recursos naturals, alhora que es preserva el medi ambient.
  • Es reconeix que cal augmentar els esforços perquè s’incrementi la participació dels països menys desenvolupats al comerç mundial.

Funcions de l’OMC

Per dur a terme els objectius esmentats, l’OMC realitza les funcions següents:

  • Administració dels acords comercials.
  • Funciona de marc per a noves negociacions comercials multilaterals entre els països membres.
  • Administra el sistema de solució de diferències integrat. És a dir, quan un govern membre considera que un altre govern membre incompli un acord o compromís que havia contret en el marc de l’OMC, l’organització treballa per resoldre el desacord comercial i garantir el compliment de les normes.
  • Administra el mecanisme dexamen de les polítiques comercials.
  • Coopera amb l’FMI i el Banc Mundial. Sent la seva fi, poder aconseguir una major coherència en la política econòmica mundial.

Membres de l’Organització Mundial del Comerç (OMC)

Des del novembre del 2015, l’organització compta amb 162 membres. A més, atès que hi ha la possibilitat de no ser-ne membre, però sí que és observador de l’organització, amb qualitat d’observadors hi ha des de finals del 2015 22 Estats.

El reconeixement de qualitat d‟observador suposa als governs o organitzacions (l‟FMI, per exemple també participa com a observador en alguns òrgans de l‟OMC) poder seguir les deliberacions per a qüestions que són del seu interès. És a dir, el govern observador pot assistir a les reunions i participar-hi, però no té dret a vot dins de l’organització.

En canvi, els membres sí que tenen dret a vot. Els acords, en cas de votació, es prenen per majoria simple (cada país un vot), encara que es requereix una majoria de dos terços per a l’admissió de nous membres i per a esmenes als acords.