Ordre de mercat

L’ordre de mercat és un tipus d’ordre que l’inversor llança per atacar el mercat al costat de la compra (posició llarga) o al costat de la venda (posició curta) per garantir-ne l’execució per la totalitat dels títols o contractes que voleu comprar o vendre.

Ordre de mercat

Aquesta ordre, per tant, garanteix l’execució dels títols però no un preu exacte d’execució, ja que l’oferta i la demanda de preus es reflecteixen en anotacions electròniques que es mouen en microsegons i, per tant, des que l’inversor llança la ordre fins que sexecuta el preu pot variar. Generalment, aquesta ordre es considera més agressiva que els altres tipus d’ordres ( stop loss i ordre limitada ).

És important comentar que les ordres s’anoten de forma electrònica en un únic llibre d’ordres per valor segons criteris d’hora en la introducció de les ordres, tenint preferència les ordres introduïdes abans i ordenades per preu. Alhora, en aquestes anotacions no es pot veure la titularitat de cada ordre, i es realitzen a través dels membres de mercat que tenen llicència per operar-hi, generalment a través de brokers o agències de valors o bancs, introduint les ordres per via telefònica o mitjançant la plataforma d’inversió que proporciona aquest membre de mercat.

Exemples ordres a mercat

Vegem els exemples següents d’execucions a mercat:

  1. Suposem un inversor que vol comprar 1.000 accions de X companyia el preu d’equilibri que iguala la demanda de mercat a l’oferta és de 5 euros. Vegem la taula següent:
Exemple 1

En aquest exemple, hem llançat una ordre a mercat de compra i en venda l’ordre s’ha creuat en dos trams diferents, un de 500 títols a 5 euros i un altre de 500 títols a 5 euros .

diana

Consell: Imaginem que el nostre broker ens aplica una comissió per operació de 5 euros. En aquest exemple, en comptes de carregar-nos 5 euros com era el nostre càlcul original atès que només vam llançar una ordre, se’ns creua en dos trams, generant dos ordres i, per tant, ens cobraria 10 euros. Si bé és cert que, podríem reclamar al nostre broker l’excés de comissió atès que al final s’ha creuat al mateix preu. De bona fe com a goodwill, podria tornar 5 euros per l’execució com si només fos una operació.

Si es creuaran a preus diferents, per exemple 500 títols a 5 euros i 500 títols més a 4 euros, el broker no tindria l’obligació de tornar cap comissió atès que el mateix mercat marca els preus.

D’altra banda, a les despeses d’aquesta operació, que poden ser una comissió fixa o una comissió variable sobre la base de l’efectiu de negociació (definit com la multiplicació del nombre de títols per preu de mercat a cada cruïlla), hauríem de sumar les despeses dels cànons de la borsa, corretatges, comissió de custòdia dels valors, traspassos de cartera, futurs en cas que puguem estar interessats i spread (suposem que el preu de compra és de 5,00 euros però el preu de venda és de 5,02 euros, hi ha una diferència de 0,02 euros que suposa un cost per a l’inversor i afecta el compte de pèrdues i guanys).

2. Imaginem el mateix cas anterior però en un valor més líquid i observem que el preu en aquest moment és de 5,01, però quan introduïm l’ordre trobem un preu millor en mercat (podria donar-se el cas contrari).

Exemple 2

En aquest cas, l’execució ha estat correcta i el preu a què hem comprat (5 euros) ha estat millor que al que volíem comprar, això és a 5,01 euros, i només s’ha creuat a un únic preu, aplicant-se només una comissió.

3. En aquest cas, l’exemple és el mateix, però suposant que el valor és poc líquid.

Exemple 3

En aquest cas, volíem comprar 1.000 accions d’aquest valor i al panell de compra figurava com a preu d’equilibri 5 euros, però a la venda l’ordre es casa i escombra diferents preus, per tant, es generen tantes operacions com creus té, concretament , 4 comissions per cadascuna de les cruïlles.

Com a conseqüència, el cost de loperació es fa molt més gran. Hi ha molts casos en què si operem en valors poc negociats, podem trobar-nos amb moltes més execucions de les que ens esperàvem, generant un cost molt més gran.

Routing ordres

El routing de les ordres i el seu control és vital per als inversors, els brokers ho han de monitoritzar constantment, ja que es pot donar el cas que una ordre s’hagi executat en mercat però al client no se li hagi pintat l’ordre i no vegi la execució. En aquest cas, el client es pot posar nerviós i pot pensar que no s’ha executat intentant llançar més ordres, i per tant, duplicant-se l’ordre inicial. És tasca i responsabilitat del membre de mercat que el seu equip de backoffice estigui perfectament qualificat per solucionar aquests problemes a través dels seus log derrors, podent identificar immediatament si lordre està executada o no, i daquesta manera, poder bolcar-la al client.