Observatori de preus

L’observatori de preus és un ens, habitualment de caràcter polític, que tracta d’aportar coneixement sobre les circumstàncies que expliquen la formació i la fluctuació dels preus. Normalment, de productes bàsics.

Observatori de preus

L’observatori de preus, per tant, intenta millorar el coneixement existent sobre com es formen els preus, així com els factors explicatius que determinen aquesta formació.

A través d’aquest organisme, se’n fa un control, i se’n porta un seguiment, dels preus i l’evolució. A través d’aquest observatori, es tracta d’afavorir, a més, la transparència i la racionalitat de la comercialització de productes. Sempre, intentant controlar l’estabilitat dels preus, així com la millora de la competència en benefici dels consumidors.

L’observatori de preus és un ens governamental.

A través d’aquest, també s’estudia la millora dels processos de comercialització.

Funcions d’un observatori de preus

Entre les funcions que presenta un observatori de preus, cal destacar les següents:

 • Obtenir i generar informació amb regularitat. La qual cosa permeti establir un seguiment sistemàtic de la formació dels preus finals dels aliments.
 • Analitzar l’estructura bàsica dels preus, així com els factors que en causen l’evolució.
 • Realitzar informes i estudis sobre els possibles desequilibris. També, elaborar els informes sobre preus dels aliments que demani, quan siguin part del govern, qualsevol figura política.
 • Afavorir el diàleg entre les representacions del sector productiu, la distribució comercial i els consumidors, entre ells i amb les administracions públiques.
 • Elaborar propostes dactuació per garantir la racionalitat i la competència, com dèiem, en favor del consumidor.

Estructura de l’observatori de preus

L´estructura que presenta un observatori de preus pot variar. Depenent de si és un ens públic o privat, aquesta pot presentar una estructura diferent. De la mateixa manera que, sent un ens públic, depenent del país, també podria patir variacions.

Per això, hem seleccionat, com a exemple, l’observatori de preus del Govern d’Espanya. Un ens públic que pertany al Ministeri dAgricultura, Pesca i Alimentació.

En aquest sentit, l’estructura que presenta aquest observatori és la següent:

 • Administració General de lEstat.
 • Administracions autonòmiques i locals.
 • D’altra banda, les empreses i els sectors de la producció, la transformació i la distribució dels aliments i els consumidors, a través de les seves organitzacions oficialment reconegudes.

Si l‟observatori de preus es tracta d‟un ens privat, aquest pot, d‟acord amb els seus estatuts, presentar l‟estructura que aquest organisme consideri.

Avantatges de comptar amb un observatori de preus

Entre els avantatges que presenta un observatori de preus, cal destacar els següents:

 • Millora la informació sobre la formació dels preus.
 • Permet als governs fer un seguiment de l’evolució de preus.
 • Permet conèixer desequilibris que puguin donar-se al mercat.
 • Ajuda els consumidors a afavorir-ne el benestar.
 • Permet la coordinació més gran entre els agents que participen en el procés productiu i de comercialització.
 • Permet realitzar anàlisis amb més objectivitat i rigor econòmic.

Aquestes, entre moltes altres, serien alguns dels avantatges esmentats. Tot i que cal afegir que, si fos un ens públic, aquest observatori no hauria de ser utilitzat com un instrument d’estratègia política.