Obrer

Un obrer és un individu que desenvolupa una tasca física a canvi duna remuneració. Habitualment treballa en entorns industrials.

Obrer

Si bé és freqüent que aquest terme s’identifiqui amb el concepte més genèric de treballador, conceptualment un obrer és aquell que exerceix les funcions professionals manualment en un àmbit industrial o de la construcció.

En general, un perfil obrer es relaciona amb la realització dactivitats laborals físiques i de maneig de maquinària industrial.

Les localitzacions professionals d’aquest perfil estarien a fàbriques principalment, instal·lacions i edificacions, plantes productives i industrials o indústries químiques.

L’aparició d’aquesta figura se situa històricament al naixement de la indústria moderna, amb la primera revolució industrial i els canvis socioeconòmics que comporta.

En aquest moment apareix una nova i més gran necessitat de persones treballadores en els nous sectors tecnològics i industrials que van sorgir a les ciutats.

Característiques d’un obrer

Tenint en compte la seva definició, tot obrer compta amb algunes característiques ressenyables que defineixen el seu perfil professional:

  • El terme obrer fa referència a individus. És a dir, es tracta íntegrament de persones físiques.
  • La prestació dels serveis per part de l’individu s’ha de fer a una edat legal i sota reglamentació legal. El més habitual és que es regeixi a través de convenis laborals.
  • L’exercici del seu treball es pot fer o bé per compte propi a la figura d’un autònom o per compte d’altri com a persona assalariada.
  • El treball exercit és retribuït per mitjà d’un sou.
  • Habitualment el grau salarial dels obrers és dels més baixos a les empreses. Augmentarà a mesura que ho faci lespecialització del treball a realitzar i la formació i qualificació requerida per a això.
  • És freqüent que hi hagi associacions de defensa dels seus interès laborals, com són els sindicats.

Aproximació ideològica del perfil d’obrer

El perfil professional d’obrer ha estat identificat des de certes perspectives ideològiques i econòmiques amb el de proletari.

Teories com el socialisme o el marxisme van identificar l’obrer com a treballador proletari que treballa els mitjans de producció, la propietat dels quals es reserva al poder capitalista.

La seva associació o agrupació al voltant de la classe obrera es va situar com a un dels pilars d’aquest tipus de plantejaments, destacant el punt de vista de Karl Marx.

Alternativament, des del punt de vista del capitalisme, l’obrer no és víctima d’un sistema d’explotació d’una minoria d’elit a la resta, sinó que ofereix lliurement la condició de treballador amb la contraprestació d’un salari.