Obligacionista

L’obligacionista és aquella persona o entitat que està en possessió de títols de renda fixa emesos per una empresa o Estat, i forma part dels seus creditors.

Obligacionista

Els títols de renda fixa són actius financers que representen obligacions de deute per al seu emissor, bons o obligacions que emeten les companyies o els estats per finançar-se.

Drets de l’obligacionista

L’obligacionista adquireix els drets següents en comprar o subscriure bons o obligacions de deute.

  • Cobrar linterès pactat sobre el valor nominal del títol.
  • Rebre els diners prestats a la companyia en les quotes i els terminis acordats.

Podrà mantenir aquests drets sempre que tingui els títols en poder seu, és a dir, sempre que no els vengui, i malgrat produir-se el default o la fallida de la companyia.

A diferència dels accionistes, que sí que són socis, l’obligacionista no és propietari de la companyia emissora del deute pel sol fet de posseir els seus bons o obligacions. Per tant, no adquireix els drets polítics associats a la condició d’accionista.

A més, l’obligacionista es troba entre els primers llocs a l’ordre de prelació de pagaments en cas de liquidació de l’empresa emissora del deute, excepte en el cas de deute subordinat. En funció de la qualitat creditícia del deute que tingui l’obligacionista, aquest ocuparà un lloc més favorable o menys en aquesta escala.

L’obligacionista pot adquirir els títols a les emissions noves que s’emeten als mercats primaris oa través de la negociació als mercats secundaris, organitzats o no organitzats (OTC).

Sindicat d’obligacionistes

Els obligacionistes s’agrupen en un sindicat, que nomena un comissari que el presideix i s’encarrega de vetllar pels interessos dels seus integrants. La seva funció consisteix a exercir com a interlocutor entre els obligacionistes i la companyia emissora per arribar a pactes favorables per a les dues parts.

Es constitueix necessàriament per llei en cada emissió i qualsevol subscriptor de deute de l’empresa n’ha de formar part, segons la llei de societats de capital.

El seu funcionament està subjecte al reglament intern del sindicat i aquestes estan supeditades, alhora, al que estableixen els estatuts de l’escriptura d’emissió d’obligacions.

El sindicat té un anàleg a la junta general d?accionistes, l?assemblea general d?obligacionistes. L’assemblea és l’òrgan de decisió en els assumptes que afecten els interessos comuns dels obligacionistes.

El sindicat neix amb la inscripció de l‟escriptura d‟emissió i es dissol amb l‟amortització de totes les obligacions.