Obligació tributària

L’obligació tributària és tota aquella obligació que sorgeix com a conseqüència de la necessitat de pagar tributs per al sosteniment de les despeses de l’estat.

Obligació tributària

Com a conseqüència de l’obligatorietat del pagament dels tributs, sorgeixen obligacions entre els contribuents i l’Administració. Això vol dir que hi ha una relació entre el tributari obligat i l’Administració, i per tant, l’estat és competent per reclamar el pagament de tributs. L’objectiu del pagament dels tributs és que el contribuent, d’acord amb la seva capacitat econòmica, sufragui les despeses necessàries per al manteniment de les estructures i les institucions de l’estat.

L’incompliment de les obligacions tributàries comporta la sanció tributària corresponent.

Les obligacions tributàries es poden classificar en materials i formals.

Elements de les obligacions tributàries

 • Subjecte actiu : És qui reclama el pagament dels tributs (l’Administració).
 • Subjecte passiu : Són aquells que estan obligats al pagament del tribut.
 • Contribuent : Tots aquells que compleixen amb el pagament de l’obligació tributària.
 • Fet imposable : Circumstàncies que generen l’obligació de pagar un tribut.
 • Base imponible : Quantia sobre la qual es calcula l’impost.
 • Tipus de gravamen : Percentatge que se li aplica a la base imposable per calcular la quota tributària.
 • Quota tributària : Quantitat que ha d’abonar el subjecte passiu per al pagament d’un tribut.

Obligacions tributàries materials

 • Obligació tributària principal : Consisteix en el pagament de la quota tributària. Si es produeix el fet imposable, s’ha de pagar el tribut, llevat que es doni un dels supòsits d’exempció recollits a la legislació.
 • Obligacions entre particulars resultants del tribut Sorgeixen com a conseqüència d’una prestació tributària entre obligats tributaris.
 • Obligació de fer pagaments a compte : Suposa abonar pagaments a l’Administració Tributària. S’avancen imports de la quota tributària abans que no tingui lloc el fet imposable.
 • Obligacions tributàries accessòries : Són obligacions de fer o no fer.

Obligacions tributàries formals

Són obligacions imposades per la legislació a l’hora d’efectuar procediments i reclamacions tributàries.