Objectius d´una empresa

Els objectius d‟una empresa són els estats o situacions que l‟empresa pretén aconseguir en el futur utilitzant els seus recursos disponibles presents i els previsibles.

Objectius d´una empresa

Podem dir, doncs, que serien allò que l’empresa vol per al futur. El lloc on vol ser, la situació que vol tenir o els fins que pretén. D’altra banda, l’empresa necessita saber què comptarà per aconseguir-los, diners, actius, etcètera. D’aquesta manera, l’empresa decideix on vol arribar i quin camí prendrà per fer-ho.

Per què cal planificar els objectius d’una empresa?

L’empresa necessita saber on va i amb què compten per fer-ho. A més, cal que tots ho sàpiguen i per tant, tots vagin en la mateixa adreça. Per això, els objectius s’han de comunicar a tot el personal. La comunicació es converteix en la clau principal per a lèxit dels plans.

D’altra banda, fer plans per al futur permet utilitzar els recursos disponibles i els que s’espera obtenir de manera eficient. Per tant, aquestes accions esdevenen essencials per a la supervivència de l’empresa. Així, en ser aquests escassos i d’ús alternatiu, es poden assignar a les prioritats establertes als objectius.

Requisits dels objectius

Els objectius tenen una sèrie de requisits que cal complir i convé conèixer:

  • Han de ser realistes Aquesta és possiblement la principal raó de ser. Un objectiu s’ha de poder complir, sinó que no té sentit.
  • Han de ser coherents : No poden ser contradictoris els uns amb els altres. No té gaire sentit voler expandir-se al mercat i alhora tenir un objectiu d’estalvi al departament financer.
  • S’han de poder mesurar : És a dir, han de tenir una manera de comprovar si s’han aconseguit. Per exemple, decidir que cal créixer no és un objectiu. Si concretem que volem créixer un 3% o que volem ser la segona empresa en quota de mercat sí que ho seria.
  • Han de suposar un repte : És a dir, dins aquest realisme que esmentàvem, han de suposar una millora de l’empresa. Com tot al mercat, això comporta un risc que s’ha de minimitzar.

Tipus d’objectius

Els objectius es poden classificar de moltes maneres. Nosaltres ens quedem amb una senzilla i molt útil, no només per a l’empresa, sinó també quan fem una investigació en qualsevol matèria:

  • Objectius generals: Aquests són els genèrics, de manera que el que plantegen són directrius. Són les metes a llarg termini. Han de concretar-se de manera clara, de manera que tots sàpiguen cap on anar. La visió de lempresa és el principal objectiu general.
  • Objectius auxiliars: Són aquells que serveixen de suport als principals i són molt més concrets. D’aquesta manera, un cop sabem on anar, toca triar el camí i per això calen aquests objectius auxiliars o complementaris. Estan sempre expressats en quantitats monetàries i temps d’assoliment.

Exemples d’objectius empresarials

Vegem alguns exemples concrets d’objectius empresarials o d’algun que no ho és:

  • Ser els líders en la venda de patates fregides. Estem davant d’un objectiu general a llarg termini. Veiem que és mesurable (ser líders). Realista, suposem que ja som un dels millors. És coherent i suposa un repte.
  • Que les vendes creixin un 5% en 2 anys. Un clar objectiu específic, amb una mesura clara i un període de temps. Normalment, aquest objectiu podria ser complementari de l’anterior general.
  • Ser multimilionari sent avui un treballador amb un sou mitjà baix. Això no és un objectiu, incompleix sobretot amb el requisit de realisme. D’altra banda, tampoc no és coherent ja que és molt improbable que això passi. Per descomptat, podem tenir un cop de sort, que ens toqui un premi, però no entraria dins de la planificació dels objectius duna empresa.