Objectius de la política econòmica

Els objectius de la política econòmica són el conjunt d‟accions i decisions que adopta un Govern quant a l‟economia d‟un país.

Objectius de la política econòmica

En aquest sentit, la política econòmica consisteix en la presa de decisions, així com la posada en marxa, de mesures que intenten controlar la situació de l’economia.

Així, la política econòmica contempla una sèrie d’objectius sobre els quals es basa aquesta política. És a dir, l‟aplicació d‟una relació determinada de polítiques econòmiques sempre està precedida d‟algun objectiu pactat que persegueix una determinada finalitat.

Per això, hem de tenir molt clar que la política econòmica sempre persegueix uns objectius. Objectius que es poden establir tant a curt com a mitjà i llarg termini.

Així, entre els objectius de la política econòmica podem distingir objectius a curt termini (conjunturals) i objectius a més llarg termini (estructurals).

Objectius de la política econòmica a curt termini

Dins dels objectius de curt termini, la política econòmica se centra en tres elements fonamentals:

 • Plena ocupació El Govern se centra en la creació de llocs de treball per als ciutadans d’un país. Intentant eliminar, en primer lloc, la desocupació. D’altra banda, persegueix acabar amb la desocupació estructural, així com reduir l’estacionalitat en aquells llocs de treball més cíclics. En resum, tracta de dotar per força laboral un lloc de treball per garantir un bon nivell de vida.
 • Estabilitat de preus A través de l’ús de la política fiscal i monetària, és garantir una estabilitat de preus al país. Per això, la política econòmica s’encarrega d’orquestrar tota la maquinària de manera que la inflació es mantingui en un nivell òptim per a l’economia i els seus agents econòmics.
 • Millora de la balança de pagaments : Consisteix a equilibrar l’entrada i sortida de capitals. L’objectiu que es vol és garantir, en primer lloc, la solvència del país. D’altra banda (i si se’n té), un altre dels objectius és la reducció del dèficit exterior del país; així com, per últim, mantenir un nivell òptim de les reserves del país.

Objectius de la política econòmica a llarg termini

Així, com passa a curt termini, la política econòmica també se centra en la persecució d’una sèrie d’objectius que, per la dificultat que presenten, s’estableixen a llarg termini.

 • Expansió de la producció En primer lloc, un dels principals objectius de la política econòmica, abans de res, és el creixement econòmic. I atès que el producte interior brut (PIB) és el principal mesurador del creixement econòmic, aquesta política se centra a incrementar la producció de béns i serveis. Provocant així un eixamplament de la producció, amb el conseqüent increment del PIB.
 • Satisfacció de les necessitats col·lectives : En segon lloc, com un altre dels objectius de la política econòmica a llarg termini, tenim les necessitats col·lectives. Atès que els recursos són escassos i les necessitats il·limitades, la política econòmica se centra en la distribució d’aquests recursos perquè aquesta sigui tan eficient com sigui possible; garantint sempre que les necessitats col·lectives estiguin cobertes.
 • Millora de la distribució de la renda i la riquesa : Igual que a l’apartat anterior, la política econòmica se centra en les necessitats individuals. Per això, en general, se centra en la distribució eficient de la renda i la riquesa, reduint els nivells de desigualtat i garantint uns mínims de justícia i equitat, és un dels principals objectius de la política econòmica.
 • Protecció i prioritats a determinades regions o indústries : La política econòmica, igual que amb una altra sèrie d’elements, s’encarrega de protegir la seva economia. De manera que, quan un sector és prioritari per a una economia determinada, a través seu es protegeix aquest sector. Establint així, polítiques que tractin d’afavorir aquest sector davant de competidors estrangers. El que també es coneix com a sectors estratègics.
 • Millora en les normes de consum privat També cal destacar, entre els objectius a llarg termini, la millora de les normes en el consum privat. En aquesta línia, l‟objectiu també és el de l‟ordenació de l‟activitat econòmica. Evitant, per tant, que hi hagi casos en què una empresa pot generar un monopoli, així com altres efectes perversos de l’activitat econòmica.
 • Seguretat de proveïment: Entre els objectius que persegueix la política econòmica es troba garantir un correcte, i continu, proveïment de la població. En aquest sentit, uns béns bàsics que garanteixin unes condicions dignes de vida.
 • Millora en la mida o en l’estructura de la població La política econòmica també busca promoure estructures poblacionals sostenibles. En sistemes econòmics de repartiment, l’economia ha de presentar una estructura que garanteixi el funcionament correcte de l’economia. En referència a això, promovent polítiques públiques que tractin de controlar els nivells de població en cadascun dels segments de població entre els quals es classifica una societat.
 • Reducció de la jornada laboral Amb el pas del temps, un dels objectius de la política econòmica és millorar les condicions de vida. En conseqüència, se centra a desenvolupar polítiques que afavoreixin la productivitat. Així, establint unes condicions que permetin produir més en un període de temps més fitat, permetent unes condicions de vida més saludables i menys deteriorades.