Objectiu financer de l’empresa

L’objectiu financer de l’empresa descriu les metes relacionades amb les finances i que alhora permetin assolir l’objectiu general.

Objectiu financer de l'empresa

D’aquesta manera, podem dir que l’objectiu general indica les directrius de tota l’empresa i el financer, les que han de prendre les finances. Així, com veurem a continuació, aquestes finalitats han d’estar emmarcades en el pla financer. Aquest és lʻeina principal per canalitzar els recursos de lʻempresa feia el resultat desitjat.

Pla financer i objectiu financer de l’empresa

El pla financer va unit a l’objectiu financer, de fet, us indica el camí a seguir. D’aquesta manera, podem dir que el que fa és posar per escrit allò que abans era una pretensió. A més, és una part essencial del pla econòmic financer de l’empresa, que inclou altres com el pla de màrqueting.

Per tant, aquest informe és la columna vertebral del departament financer. Ajuda a conèixer, per tots els empleats, on es vol arribar a les finances de la companyia. A més, permet als inversors tenir accés a l’estructura financera i prendre decisions. D’altra banda, també aporta informació important a la hisenda pública.

El control financer

Dins aquest apartat no podem deixar d’esmentar el control financer. Aquest és essencial per conèixer les possibles desviacions i prendre les mesures correctores oportunes. Per tant, són aquests processos i ajustaments que permeten al director financer comprovar si la planificació ha donat resultats d’acord amb els objectius. Dins aquest trobem el control pressupostari, relacionat amb els pressupostos de despeses i ingressos.

Alguns objectius essencials

A continuació veurem alguns dels objectius financers més rellevants:

  • L’increment dels ingressos, que se sol expressar tant per cent d’augment de les vendes o la xifra de negocis. Aquestes vendes són la base de tot negoci i són les que aporten fons monetaris a l’empresa per, entre altres coses, fer front al finançament aliè.
  • Lincrement de la rendibilitat dels accionistes. Aquest objectiu està molt relacionat amb una ràtio, la rendibilitat financera. Aquesta alhora indica als inversors els guanys (en percentatge) que obtenen per les seves accions. Per tant, incrementar-la sempre és un objectiu important.
  • Controlar l’anomenat «palanquejament financer» que hem explicat aquí amb detall. Només afegir que aquest objectiu financer de l’empresa sol estar relacionat amb mantenir l’equilibri adequat entre els deutes i els recursos propis. Sobretot, cal evitar el sobreendeutament, que suposa elevats costos financers i un risc elevat.