Objectiu 9. Indústria, innovació i infraestructura (ODS)

Indústria, innovació i infraestructura és una iniciativa orientada a reduir les bretxes en lús tecnològic; per tal de garantir la inclusió d’informació, coneixement en el procés productiu i incloure novetats en productes i serveis.

Objectiu 9. Indústria, innovació i infraestructura (ODS)

Aquest objectiu pretén que mitjançant una visió integral superar les limitacions que té la població i les empreses per incrementar-ne la productivitat i d’aquesta manera ser competitiu.

I es té programat aconseguir-ne el compliment l’any 2030.

Causes de la manca d’innovació i d’infraestructura

Són diverses les situacions per les quals no s’aconsegueix una indústria i innovació que siguin d’acord amb les necessitats de la població. Tot seguit, s’esmenten.

 • La manca d’inversió amb visió de llarg termini ha propiciat que no tingui una oportunitat de desenvolupament tecnològic.
 • Algunes ments creatives i innovadores prefereixen buscar oportunitats en altres països on el seu talent sigui pres en compte i valorat mitjançant oportunitats per obtenir un millor ingrés (fugida de cervells).
 • Els tràmits burocràtics per al registre de la propietat intel·lectual desanimen el desenvolupament de productes nous.
 • Les empreses presenten una manca de desenvolupament de nous productes, amb la conseqüent manca de creixement i, per tant, limita la generació de llocs de treball de qualitat.
 • La manca de processos industrials per a la producció agrícola en regions de països en desenvolupament els col·loca en desavantatge pel que fa als països desenvolupats. Això és perquè en molts dels casos els fa dependre de la importació per complementar les seves necessitats d’aliment.
 • La manca de polítiques públiques que donin suport al creixement industrial ocasiona que no satisfaci les necessitats de la població. Això es dóna no només en zones rurals, sinó també en zones urbanes on hi ha una necessitat creixent d’habitatge en llocs circumdants. Per tant, cal un creixement en infraestructura per al transport, així com accés a la informació i per tant a les comunicacions.

Importància de la indústria, innovació i infraestructura

Detona un desenvolupament econòmic perquè afavoreix un increment en la productivitat i, per tant, de la competitivitat dels països.

D’altra banda i de manera més detallada, gràcies als avenços tecnològics i la innovació que se’n deriva; és possible trobar solucions d’eficiència energètica i generació de llocs de treball.

La producció d’energia renovable té un gran potencial de creixement i, per tant, com a generador d’ocupació, el qual requereix inversió perquè la innovació es consolidi.

Accions per complir l’objectiu

Impulsar un desenvolupament tecnològic, la innovació i una indústria de qualitat, accessible i incloent per a tota la població no és una tasca fàcil, per la qual cosa requereix grans esforços i el compliment de compromisos. A continuació, se n’enumeren alguns.

 • Accés a la infraestructura i innovació científica de manera inclusiva, sostenible i de qualitat; mitjançant la inversió pública.
 • Motivar la inversió privada, perquè hi hagi un increment en la inversió en innovació científica i en avenços tecnològics.
 • Establir incentius perquè més persones es dediquin a la investigació i el desenvolupament d’innovació com a ocupació preponderant, per cada milió d’habitants.
 • Generar un ambient econòmic propici per a la innovació.
 • Contribuir al fet que més empreses petites accedeixin a una major industrialització dels seus processos de producció i distribució. Per això és necessari facilitar la possibilitat d’adquirir crèdits, d’acord amb la situació de cada país, especialment els que estan en desenvolupament.
 • Modernitzar la infraestructura actual, perquè respongui a les necessitats de la producció de manera eficient i respectant el medi ambient, mitjançant energies de recursos renovables.
 • Donar suport a l’accessibilitat de més regions a l’ús d’internet, cosa que suposa inversió en infraestructura, en zones i regions on no n’hi ha.
 • Impulsar el desenvolupament de tecnologies, a països en desenvolupament.