Matriu POAM

Matriu POAM

Matriu Poam

La matriu POAM es pot definir per les sigles com el perfil d’oportunitats i amenaces d’una empresa.

És important destacar que, a l’entorn extern és el mitjà en què es poden trobar les amenaces i oportunitats d’una empresa. Aquestes amenaces i oportunitats poden afectar de manera positiva o negativa l’organització i l’impacte es pot donar en grau alt, mitjà i baix.

Per aquesta raó, la matriu POAM és utilitzada per identificar i donar una valoració a les amenaces i oportunitats potencials que pot enfrontar una empresa. Com que entendre i analitzar el mitjà en què es mou l’empresa és important per fer una planificació estratègica amb èxit. Com que l’entorn canvia constantment i és difícil de controlar.

Sobretot, els factors geogràfics, econòmics, tecnològics, polítics, socials i competitius són factors externs en què l’empresa no té cap control. Per això, primer cal identificar quins factors s’han d’avaluar i després determinar si aquests factors representen una oportunitat o una amenaça per a l’empresa.

Factors externs i la matriu POAM

Els principals factors externs que cal analitzar són els següents:

1. Geogràfics

Per començar, la ubicació de l’empresa a una determinada localitat, zona, municipi o regió és una decisió estratègica molt important. Perquè això us permetrà tenir accés a recursos naturals, a un clima propici, a certes condicions topogràfiques i la proximitat a mercats.

Per tant, si s’aprofiten adequadament els factors geogràfics es podrien convertir en una oportunitat important.

2. Econòmics

D’altra banda, els factors econòmics que ha de considerar una empresa són tots els indicadors macroeconòmics generals com ara el producte interior brut (PIB), la taxa d’inflació, la taxa d’atur, la taxa d’interès, el tipus de canvi, entre d’altres.

Aquests factors poden afectar positivament l’exercici de l’empresa, o comportar-se de manera adversa. Fent que s’assoleixin els objectius de l’empresa o no.

3. Tecnològics

Alhora, els canvis en els aspectes tecnològics poden afectar una empresa. Com que els avenços en la tecnologia provoquen canvis en els processos de producció, de comercialització, de transportació i de comunicació de les empreses.

Per això si lempresa no està en capacitat de respondre a aquests grans avenços, això es pot convertir en una gran amenaça per al seu exercici.

4. Polítics

De la mateixa manera, els aspectes polítics estan relacionats amb totes les lleis i reglamentacions del Govern. Això pot incloure polítiques d‟impostos, reglamentació laboral, sistema d‟incentius, tractats internacionals, entre altres assumptes.

Totes aquestes lleis i disposicions poden ajudar o perjudicar igualment la consecució dels objectius empresarials.

5. Socials

Mentrestant, els factors socials tenen relació amb la qualitat de salut, el nivell educatiu, el tipus de treball, les creences i la cultura que prevalen en els diferents grups de població. Fent que es comportin de manera favorable per a lèxit de lempresa o com una possible amenaça.

6. Competitius

Finalment, els factors competitius es relacionen directament amb el mercat, podrien ser elements com ara la competència que determinen la qualitat i el preu dels productes, així com la prestació de serveis. Fent que l’empresa tingui oportunitat d’assolir un cert nivell de diferenciació o ben al contrari, que la competència es converteixi en una gran amenaça.

Matriu Poam
Matriu POAM
Factors externs

Passos per a l’anàlisi

Per dur a terme l’anàlisi dels factors externs cal fer el següent:

1. Diagnòstic

Primer cal fer un diagnòstic de tots els recursos i les capacitats que l’empresa té al seu entorn extern.

2. Recol·lecció d’informació

Després es recull la informació. La informació pot ser obtinguda de fonts secundàries i primàries.

Si la mida de l’empresa no és gaire gran, només cal aplicar instruments com entrevistes i qüestionaris a totes les persones de l’àrea que es vol investigar. Mentre que si lempresa és gran sha daplicar el mètode del mostreig, atès que el mercat a investigar és més gran.

3. Identificar amenaces i oportunitats

Posteriorment, cal determinar quins dels factors externs són oportunitats que l’empresa pot aprofitar i quins són considerats com a amenaces que s’han d’enfrontar.

4. Seleccionar, qualificar i prioritzar els factors

Sens dubte, dels factors analitzats se selecciona quins són més importants i se’ls qualifica. Si la qualificació és alta, vol dir que l’amenaça o oportunitat identificada és important. Mentre que si la qualificació és baixa, loportunitat o amenaça no són importants.

5. Grau dimpacte

Finalment, sidentifica com cada oportunitat o amenaça impactarà a lempresa i de la mateixa manera es qualifica si és en grau alt, mitjà o baix.

Matriu Poam Passos A Seguir
Matriu POAM
Passos a seguir

6. Elaborar la matriu POAM

Al moment de tenir tota la informació, ja es pot construir la matriu POAM.

Construcció de la matriu POAM

Per construir la matriu POAM se segueixen aquests passos:

  • S’hi elabora una taula amb quatre columnes. La primera per col·locar cada factor, la segona per a les oportunitats, la tercera per a les amenaces i la quarta per a limpacte.
  • Tant la columna dues, tres i quatre s’han de subdividir en tres noves columnes. Cada columna servirà per poder qualificar en alt, mitjà i baix.
  • Amb els factors analitzats, primer se’ls classifica com a amenaça o oportunitat. Després es qualifica cada amenaça o oportunitat. Valorar limpacte que exerceixen a lempresa.
  • Finalment, s’interpreten i analitzen els resultats.
Poam
Matriu POAM

Per concloure, podem afirmar que la matriu POAM permet a una empresa identificar els factors externs que estan fora del seu control i que es podran convertir en oportunitats o amenaces. D’aquesta manera es poden desenvolupar estratègies que puguin enfortir les oportunitats importants per a l’empresa. En cas contrari, si els factors externs es converteixen en amenaces poder enfrontar-les de forma més adequada per aconseguir minimitzar-ne l’impacte.

Matriu inversa d’ordre 2

  • Divisió de matrius
  • Matriu identitat
  • Matriu no simètrica