Matriu inversa d’ordre 2

Matriu inversa d'ordre 2

Captura De Pantalla 2019 08 13 A Les 20.00.25

Una matriu inversa és la transformació lineal d‟una matriu mitjançant la multiplicació de l‟invers del determinant de la matriu per la matriu adjunta transposada.

En altres paraules, una matriu inversa és la multiplicació de l’invers del determinant per la matriu adjunta transposada.

Articles recomanats: determinant d’una matriu, matriu quadrada, diagonal principal i operacions amb matrius.

Donada una matriu X qualsevol tal que

Captura De Pantalla 2019 08 13 A Les 19.30.11
Matriu quadrada dordre 2.

Fórmula matriu inversa d’una matriu d’ordre 2

Aleshores, la matriu inversa de X serà

Captura De Pantalla 2019 08 13 A Les 19.31.12
Fórmula matriu inversa duna matriu quadrada dordre 2.

Mitjançant aquesta fórmula obtenim la matriu inversa duna matriu quadrada dordre 2.

La fórmula anterior també es pot expressar mitjançant el determinant de la matriu.

Fórmula matriu inversa d’una matriu d’ordre 2

Captura De Pantalla 2019 08 13 A Les 19.32.12
Fórmula matriu inversa duna matriu quadrada dordre 2.

Les dues línies paral·leles al voltant de X al denominador indiquen que és el determinant de la matriu X.

Quan una matriu quadrada té matriu inversa diem que és una matriu regular.

Requisits

Per trobar la matriu inversa d’una matriu d’ordre n necessitem complir els requisits següents:

  • La matriu ha de ser una matriu quadrada.

El nombre de files (n) ha de ser el mateix que el número de columnes (m). És a dir, l’ordre de la matriu ha de ser n atès que n=m.

Captura De Pantalla 2019 08 13 A Les 19.33.16
Matriu quadrada dordre n.
  • El determinant ha de ser diferent de zero (0).

El determinant de la matriu ha de ser diferent de zero (0) atès que participa en la fórmula com a denominador. Si el denominador fos un zero (0), tindríem una indeterminació.

Si el denominador (ad – bc) = 0, és a dir, el determinant de la matriu X és igual a zero (0), aleshores la matriu X no té matriu inversa.

Propietat

Una matriu quadrada X d’ordre n tindrà una matriu inversa X d’ordre n, X -1 , tal que compleix que

Captura De Pantalla 2019 08 13 A Les 19.34.10
Propietat de la matriu inversa.

L’ordre dels elements de la multiplicació no és rellevant, és a dir, la multiplicació d’una matriu quadrada qualsevol per la matriu inversa sempre resultarà a la matriu identitat del mateix ordre.

En aquest cas, l’ordre de la matriu X és 2. Aleshores, podem reescriure la propietat anterior com:

Captura De Pantalla 2019 08 13 A Les 19.34.42
Propietat de la matriu inversa.

Exemple pràctic

Troba la matriu inversa de la matriu V.

Captura De Pantalla 2019 08 13 A Les 19.35.27
Exemple matriu inversa dordre 2.

Per resoldre aquest exemple podem aplicar la fórmula o primer calcular el determinant i després substituir-lo.

Fórmula

Captura De Pantalla 2019 08 13 A Les 19.35.52
Aplicació de la fórmula de la matriu inversa a la matriu V.

Fórmula amb determinant

Primer calculem el determinant de la matriu V i després el substituïm a la fórmula.

Captura De Pantalla 2019 08 13 A Les 19.36.14
Determinant de la matriu V.

Aleshores, obtenim que el determinant de la matriu V és diferent de zero (0) i podem dir que la matriu V sí que té matriu inversa.

Captura De Pantalla 2019 08 13 A Les 19.36.52
Matriu inversa de la matriu V mitjançant el determinant de V.

Obtenim el mateix resultat utilitzant la fórmula o primer calculant el determinant i després substituir-lo.

Lordre de la matriu inversa és el mateix que lordre de la matriu original. En aquest cas, tindrem el mateix nombre de files ni de columnes m tant a la matriu V i V -1 .

Divisió de matrius

  • Matriu quadrada
  • Matriu identitat
  • Matriu adjunta