Matriu insum-producte

Matriu insum-producte

Matriu Insum Producte

La matriu insum-producte és una representació ordenada i resumida de l’equilibri entre l’oferta i la utilització de béns i serveis en una economia. Això, durant un període de temps que es defineix com a base per a mesuraments posteriors.

Aquesta matriu és una representació simplificada de l’economia que reflecteix com es generen i es fan servir els béns i els serveis. Usualment es considera el mesurament en un any que es defineix com a base per a mesuraments en els anys següents.

En termes simples, la matriu insum-producte és una fotografia de la situació de l’economia en un any prèviament seleccionat. Aquesta fotografia ha de ser actualitzada cada cert nombre d’anys per poder detectar canvis rellevants a l’estructura de producció i conductes de consum.

La matriu és part dels mesuraments que es fan al Sistema de Comptes Nacionals.

Estructura de la matriu d’insum-producte

L’estructura de la matriu d’insum producte és la d’una taula de doble entrada. A les files es pot observar la producció generada per les diferents activitats econòmiques (per exemple: pesca, construcció, ramaderia, etc.). A les columnes en tant, podem observar l’ús intermedi i final dels béns i serveis. Val a dir que l’ús final inclou el consum, la inversió i les exportacions.

En observar les columnes per activitat econòmica, podem trobar la seva estructura de costos desagregant per producció bruta, consum intermedi i valor agregat.

A la següent figura veiem un esquema simplificat de l’estructura de la Matriu insum-producte:

matriu-insumeixo-producte

Per què cal elaborar una matriu d’insum-producte

Hi ha principalment dues raons per les quals cal elaborar una matriu insum-producte cada cert nombre d’anys:

  1. Per realitzar mesuraments de l’activitat econòmica (com ara el producte interior brut (PIB) per activitat econòmica, despesa i inversió) de manera més precisa.
  2. Per poder fer estimacions a preus constants (valor real) i obtenir un sistema de preus relatius coherent.

Amb el pas del temps, l’economia va canviant a causa de diversos factors com ara la introducció de noves tecnologies, canvis en el comportament del consumidor, desaparició i entrada de nous productes, noves tendències empresarials, entre d’altres. D’aquesta manera, cal actualitzar cada cert temps la fotografia que tenim de l’economia, essent de particular importància actualitzar les funcions de producció i els preus relatius.

Si ens trobem en un entorn canviant, com més ens allunyem de l’any base (on es fa la matriu d’insum producte), menys exactitud tindrà el mesurament de l’economia a preus constants.

Altres usos de la matriu d’insumo-producte

La matriu d’insum-producte també té altres usos entre els quals destaquen:

  1. Anàlisi detallada del canvi estructural que afecta l’economia d’un país.
  2. Models dequilibri general
  3. Projeccions de lactivitat econòmica

Divisió de matrius

  • Matriu identitat
  • Matriu de Kraljic
  • Capacitat de producció