Maquinària

La maquinària es considera a nivell comptable com el conjunt de béns tangibles que es dediquen a la producció, a una activitat o utilitat en concret.

Maquinària

Per tant, és un actiu que pertany al subgrup d’actiu no corrent i, per tant, es pretén que la vida útil sigui de llarga durada.

Maquinària a la comptabilitat

Al costat de l’actiu, les empreses solen tenir de forma proporcional el volum d’actius corrents i no corrents amb els seus equivalents al passiu, és a dir, amb el passiu corrent i no corrent.

Amb això, al que volem arribar és que normalment quan una empresa té un gran valor en maquinària o altres partides de l’actiu no corrent, sol anar relacionat amb un fort endeutament a llarg termini. És a dir, la vida útil de l’actiu és gairebé sempre com a mínim de la mida del període d’amortització del passiu.

Podem posar com a exemple d‟aquesta situació l‟adquisició finançada d‟un automòbil. De manera regular, el finançament d’aquest tipus d’adquisicions no supera els 8 anys, encara que l’actiu pugui arribar a durar 20 anys. Això és degut a que si el propietari decidís vendre l’automòbil abans que vencés el préstec, podria en teoria cancel·lar el finançament sol·licitat amb el que s’ha obtingut de la venda.

Exemples de maquinària en comptabilitat

Si ens posem en cas que una empresa adquireix un tipus de maquinària es faria tal que així (IVA 21%):

Exemple 1

A més, acabat cada exercici econòmic, hem d’amortitzar el valor proporcional que li toqui, en funció del criteri que hàgim establert a nivell comptable, com poden ser amortització lineal, per ús, etc.

Exemple 2

D’aquesta manera, podem veure que del valor total de 1.000€ de la maquinària adquirida, li hem posat de forma teòrica una vida útil esperada de 10 anys, per tant, si dividim 1.000€ de valor inicial entre els 10 anys estimats d’ús, dóna com a resultat 100€ de deteriorament tècnic en forma damortització.

En altres paraules, al començament del segon any la maquinària que adquirim al seu moment tindrà un valor comptable de 900€.