Mapa de riscos

El mapa de riscos és una eina en què es plasma la situació actual del negoci, així com la conjuntura econòmica, política i social que l’envolta. D’aquesta manera identifiquem quins aspectes podrien afectar la nostra activitat i com solucionar-los.

Mapa de riscos

Els mapes de riscos són eines de prevenció. Aquests mapes intenten situar la situació d’una empresa, tenint en compte variables com la situació econòmica, política i social que envolta la companyia. D’aquesta manera, la intenció del mapa és la identificació de quins aspectes negatius podrien afectar l’activitat econòmica de l’empresa, permetent anticipar-nos als escenaris presents i futurs.

Els mapes de riscos són eines molt utilitzades al món empresarial. D’aquesta manera, l’empresa pot conèixer els riscos i adoptar mètodes preventius per delimitar-ne els efectes.

Per què serveix un mapa de riscos?

El principal objectiu d‟un mapa de riscos és el de sintetitzar tota la informació relativa a les incerteses que afronta l‟empresa. D’aquesta manera podem fer estratègies destinades a dissipar aquests focus d’incertesa. La metodologia consisteix en la capacitat d’elaborar estratègies que puguin mitigar els possibles danys presents i futurs, així com l’exposició.

Un mapa de riscos és una eina molt útil per a la gestió empresarial. Els mapes de riscos permeten conèixer els riscos a què es podria enfrontar una empresa, tant en el present com en el futur. Tenint en compte una sèrie de factors, com ara la situació política, econòmica i social, podem anticipar-nos al problema i adoptar mètodes preventius que tractin de limitar els possibles efectes negatius que podrien desencadenar aquests.

Entre els objectius de realitzar un mapa de riscos hi ha els següents:

 • Quantificar la probabilitat que un risc passi.
 • Mesurar el dany potencial de cada risc.
 • Conéixer l’entorn de la companyia.
 • Incrementar la seguretat de lentitat.
 • Conèixer els riscos que podrien aguaitar la companyia.
 • Quantificar els riscos a què s’enfronta la companyia.
 • Conèixer els errors que podrien fer malbé la companyia.
 • Garantir la sostenibilitat present i futura de la companyia.

Entre d’altres, el mapa de riscos serveix per conèixer tots els aspectes descrits anteriorment, així com una infinitat d’eines que ens permetran conèixer una companyia més a fons.

Com es fa un mapa de riscos?

Encara que sembli una tasca simple, elaborar un mapa de riscos és un procés força extens. A més, aquest requereix un coneixement ampli de la companyia i el seu entorn, així com d’estratègia empresarial. A la companyia, finalment, hi ha poques persones que coneguin molt a fons la companyia, així com el seu entorn, per la qual cosa és difícil una valoració total dels riscos.

No obstant això, amb la formació necessària, fer un mapa de riscos és possible. Per això hem de seguir una sèrie de passos que ens permetin fer-ho, així com fer-ho de forma objectiva i útil per a l’estratègia de la companyia.

Realitzar un mapa de riscos, és una tasca que es pot resumir en els passos següents:

 • Definir i identificar els riscos : D’aquesta manera, primer hem de reflexionar sobre l’organització, el negoci, les tasques, així com els processos crítics que té la companyia. D’aquesta manera, sintetitzant la informació, podrem avaluar les vulnerabilitats que, com a debilitats internes, té la companyia. Hem de mesurar tots els factors molt detalladament, així com qualsevol factor que podria incidir en cadascun d’ells, minvant la capacitat de la companyia en el present i el futur.
 • Quantificar i qualificar els riscos : Aquesta avaluació l’hem de fer juntament amb una anàlisi molt estricta i crítica. Recordem que l’objectiu és controlar tots els riscos possibles. Per això, si coneixem l’exposició de la companyia, així com la probabilitat objectiva i subjectiva que passi un risc, podrem classificar-los i prioritzar aquells que més ens interessin, depenent del que considerem més importants dins la política de la companyia.
 • Valorar i prioritzar els riscos : Amb aquestes avaluacions i anàlisis podrem obtenir els primers indicadors sobre els quals qualificar i quantificar els riscos. Aquests són les pèrdues potencials, les quals basarem en sèries històriques que ens permetin fer-ne una aproximació. Així com els KRI (Key Risk Indicator). D’aquesta manera, podrem obtenir indicadors que, en certa manera, ens permetin valorar de manera més objectiva els riscos, així com procedir-ne a la priorització.
 • Completar la matriu de priorització : Quan tinguem tots els riscos identificats i mesurats, el següent que queda és la priorització dels mateixos. Per això, basant-nos en la probabilitat i els danys potencials, podrem classificar-los, prioritzant aquells que requereixin una actuació més immediata, així com aquells que suposen més dany potencial. Per a la classificació, els classificarem en una matriu de cel·les de colors que mesuren, en vermell, si el risc és alt; en groc, si parlem d’un risc mitjà; en verd, si el risc és baix.
 • Adopció d’estratègies Un cop estan identificats tots els riscos, així com la seva priorització, procedim a l’estratègia. És a dir, definim les possibles estratègies per mitigar els efectes negatius potencials que podrien provocar aquests riscos a la nostra companyia.