Major que

Major que

Major Que

Major que és una expressió matemàtica que s’escriu amb els símbols < i >.

L’expressió «més gran que» és utilitzada en matemàtiques, concretament en una desigualtat matemàtica. Aquesta desigualtat matemàtica pot ser entre números, incògnites i funcions de diferents tipus.

Per exemple, per dir que 5 és més gran que 3, podem expressar-ho així:

5 > 3

O, també podríem posar-ho així.

3 < 5

Les parts del símbol?

En general, tenim tres símbols per comparar expressions matemàtiques:

• Igual ( = )
• Major que
• Menor que

Els símbols per a «major que» i «menor que» són els mateixos. L’única cosa que, depenent on se situï la part oberta i la part tancada, haurem de posar el símbol en una direcció o una altra.

Hi ha un truc per no confondre’ns mai amb els signes → la part oberta assenyala sempre el número més gran.

Interpretar «més gran que»

Comparar dos números és molt senzill. Per exemple, sabem que 10 és més gran que 2, que 3 és més gran que 2 o que 21 és més gran que 20. No obstant això, quan entren en joc funcions matemàtiques la cosa canvia una mica. Vegem-ne un exemple

Suposem que volem graficar que i>8+2x

Aleshores, primer prenem l’equació com una igualtat i aclarim aquells punts on les variables són iguals a zero

si y=0

0=8+2x

x=-4

Per tant, el punt en el pla cartesià seria (-4,0)

si x=0

y=8

Per tant, el punt en el pla cartesià seria (8,0)

Podem observar aleshores al gràfic que l’àrea ombrejada és el que correspondria a l’equació i>8+2x

Major Que

Ara, suposem que tinc la següent equació de segon grau:

Major Que 3

Aleshores, primer prenem l’equació de la dreta i dibuixem la paràbola que correspon quan la igualem a zero.

Quan resolem l’equació trobem que els valors de x quan i és igual zero són – 0,3874 i 1,7208. Aleshores, aquests són els dos punts per on ha de passar la paràbola com veiem al següent gràfic (L’equació la poden resoldre en una calculadora en línia).

Al gràfic, la paràbola creua l’eix x quan el valor de x és -0,3874 (ho aproximem a -0,39) i 1,7208 (o 1,72).

Major Que 2

Després aclarim el valor de i quan x és igual a zero, que és -2 (el punt negre al gràfic). Finalment, per trobar quina ha de ser l’àrea a ombrejar canviem xey per 0:

0>0-0-2

0>-2

Com que això es compleix, cal ombrejar l’àrea on es troba el punt (0,0), és a dir, dins de la paràbola, que és el que correspondria a la desigualtat.

Primera Guerra Mundial

  • Administració per valors
  • Gràfic de columnes
  • Administració per processos