M1

El M1 és un agregat monetari que es defineix com la quantitat de diners que circula a l’economia compost pels bitllets i monedes en mans del públic, els dipòsits corrents dels ciutadans i les reserves que els bancs tenen en caixa dipositades als bancs centrals de cada país.

M1

Per tant, el M1 és una mesura de comptabilitzar la quantitat de diners en circulació i l’oferta monetària. Aquest agregat es comptabilitza de manera diferent per països i té la seva extensió als agregats monetaris M2, M3 i M4. Aquesta definició de diners no inclou les inversions que es fan en renda variable i en renda fixa.

Utilitat del M1

L’M1 serveix per controlar la massa monetària, és a dir, la quantitat de diners en circulació en una economia o zona econòmica i és molt important per a un banc central ja que permet la despesa i la inversió i indica el nivell d’activitat econòmica. Alhora, l’activitat econòmica té un impacte en el creixement i la inflació.

El banc central podrà incidir a través de la política econòmica i monetària en el control de la quantitat de diners en circulació per sostenir la inflació i durà a terme un creixement sostingut.

  • En períodes expansius el M1 puja ja que els bancs estan més disposats a prestar diners i augmenta la quantitat de diners en circulació.
  • En períodes de recessió, aquest agregat monetari disminueix ja que els bancs tenen problemes per prestar diners.

A més, després de les crisis sofertes, els bancs han de dotar una ràtio mínima a reserves amb la finalitat de cobrir riscos que puguin sorgir provocats per la situació mundial i que poden generar un efecte de contagi entre països i entre els sectors productius de les diferents economies o zones econòmiques.