Logística d’emmagatzematge

La logística d’emmagatzematge s’encarrega de gestionar i planificar tot allò relatiu als elements, les mercaderies o les matèries primeres que una empresa rep per realitzar la seva activitat.

Logística d'emmagatzematge

La logística d’emmagatzematge tracta tasques com col·locar i guardar els aprovisionaments rebuts, mantenir-los en estat correcte, així com procurar que el dipòsit de tots aquests elements redundi de manera positiva en l’activitat de l’empresa.

És a dir, no només intenten emmagatzemar, també intenten que l’emmagatzematge sigui eficient. Així doncs, per posar un exemple, no té gaire sentit col·locar i guardar-ho tot perfectament, però desordenat. Seria un caos.

Cal aclarir que aquest tipus de logística s’executarà en cas que l’empresa tingui magatzem. Ja que hi ha empreses que tot el que reben passa directament a producció.

Funcions de la logística d’emmagatzematge

Dins la logística d’emmagatzematge hi ha inumerables funcions. Tant és així que hi ha extenses investigacions únicament d’aquest àmbit. En qualsevol cas, les funcions de la logística d’emmagatzematge són:

Actualitzar els inventaris

Tot i que la gestió d’inventaris de les comandes que es reben pertany a la logística d’aprovisionament, cal esmentar que la comunicació entre el departament d’aprovisionament i d’emmagatzematge ha de ser molt bona.

Això és així, ja que en el procés de col·locació i transport pel magatzem es poden trencar productes. El departament de logística d’emmagatzematge n’ha de donar partida al de proveïment. De manera que en la propera comanda això serà tingut en compte.

A més, els inventaris no s’han d’actualitzar només per donar de baixa els elements inservibles. També s’han d’actualitzar en funció del consum dels treballadors que s’encarreguen de transformar aquests productes emmagatzemats.

Registre del lloc on es troben emmagatzemats

Com més gran sigui un magatzem, més precís ha de ser el registre del magatzem. És imprescindible que els productes quedin registrats per zones o seccions. De manera que els treballadors encarregats d’emmagatzemar o de transformar aquests productes sàpiguen on són.

Addicionalment, per millorar l’eficiència de la producció pot ser necessari reubicar certs elements. Per això, sense un registre podria derivar en un descontrol total.

Planificar les zones d’emmagatzematge segons el tipus de producte

Filant amb això, el departament de logística d’emmagatzematge ha d’estudiar a quines parts s’han d’ubicar els diferents elements. De manera que aquells que siguin més utilitzats estiguin més accessibles que aquells que no són tan utilitzats.

O vist d’una altra manera, aquells el transport dels quals és més complex per qüestions de mida o pes més val que es trobin a prop de la fase en què són transformats.

Facilitar la incorporació dels aprovisionaments al procés de producció

Facilitar la incorporació dels aprovisionaments no només té a veure planificant correctament els espais. És recomanable que hi hagi un protocol per transportar els elements a la fase de producció.

Si s’hi incorporen els elements corresponents, es pot encarregar tant el departament de logística d’emmagatzematge com el de producció. Tot i això, tots dos han de posar-se d’acord perquè el flux de materials sigui fluid.

Indicar com seran transportats cadascun dels aprovisionaments

No tots els proveïments poden ser transformats de la mateixa manera. Pot ser que hi hagi elements que es puguin transportar en vehicles mecanitzats i altres que sigui millor transportar per persones.

Que s’utilitzi un mitjà o un altre per al seu transport dependrà de les característiques de cada producte, així com de la llunyania entre la zona on s’hagin d’emmagatzemar, la zona de recepció i la zona de producció.