Línia de productes

Una línia de productes és un grup de productes que són posats a la venda per part duna empresa. Aquests estan relacionats entre si, però són productes diferents.

Línia de productes

Una línia de productes, en altres paraules, és un grup de productes, que són posats a la venda per part d’una empresa.

Aquests productes solen estar relacionats entre si. Tot i això, a diferència d’una agrupació de productes, la línia es compon de productes independents i diferents l’un de l’altre. És a dir, els productes que es troben en una línia són independents i no es componen per un producte central i una gamma d’accessoris, com passa a l’agrupació de productes.

Aquesta línia de productes és un dels nivells que compon la jerarquia de productes, a través de la qual es treballa lestratègia de màrqueting de lempresa.

Se l’anomena línia de productes perquè engloba un grup de productes relacionats. És a dir, presenten una sèrie de característiques semblants.

Característiques duna línia de productes

Una línia de productes es compon per una sèrie de productes que presenten unes característiques semblants. No obstant això, hi ha una altra sèrie de característiques que motiven una empresa a desenvolupar una línia de productes.

Entre aquestes característiques cal destacar les següents:

 • Similitud entre els productes oferts.
 • Els productes ofereixen funcions semblants.
 • S’ofereixen a un mateix tipus de consumidor.
 • Es distribueixen mitjançant un mateix canal de distribució.
 • El seu preu és semblant, es manté en un interval de preus semblants.

El màrqueting estableix aquestes característiques per al desenvolupament duna línia de productes. Això no obstant, desenvolupar una línia depèn de l’estratègia de l’empresa, els seus objectius i interessos.

Classificació d´una línia de productes

Una línia de productes es pot classificar en funció d’una sèrie d’elements que permeten diferenciar una línia d’una altra. Atès que totes les línies de producte no són iguals, cal establir un criteri per determinar les característiques i els elements que tipifiquen i classifiquen les diferents línies de producte, ja sigui en una mateixa empresa o en empreses diferents.

En aquest sentit, podem classificar les línies de productes amb base en els elements següents:

 • Longitud de la cartera: El nombre total de productes oferts a la línia.
 • Vulnerabilitat de la línia: La distribució, en percentatges, de les vendes. Tot això, en funció dels diferents productes que componen la línia.
 • Consistència de la línia: L’estretor que presenten les característiques dels productes entre si.
 • Amplitud de la línia: El nombre de línies que integra aquesta línia.
 • Profunditat de la línia: La diversitat de models que ofereix la línia.

Diferència entre línia i gamma de productes

Tot i que ambdós conceptes presenten similituds entre si, no signifiquen els mateixos. El màrqueting distingeix aquests conceptes, ja que presenten una sèrie de diferències que cal destacar.

En primer lloc, la línia és un conjunt de productes dins una mateixa gamma de productes. Aquests són oferts per l’empresa i presenten similituds entre si.

Un exemple podria ser una línia de iogurts dietètics: iogurt baix en greix, iogurt baix en sucre, iogurt sense sucre, iogurt desnatat…

En segon lloc, la gamma de productes és un conjunt de productes, els quals comprenen un segment de mercat determinat. Aquests són oferts, de la mateixa manera, per l’empresa. Un exemple de gamma seria, i en relació amb l’exemple anterior, la gamma de iogurts: iogurts dietètics, iogurts grecs…

Com veiem, tots dos conceptes són semblants, però podríem dir que la gamma es distingeix de la línia en el fet que la gamma aglutina una relació de productes més àmplia que la línia.

L’estratègia en una línia de productes

Una línia de productes és un element de la jerarquia de productes duna empresa. En aquest sentit, la línia de productes és definida i instrumentada per l’empresa per maximitzar els beneficis i captar el nombre més gran de vendes possible.

Per això, els experts en màrqueting es basen en una sèrie d’estratègies que s’encarreguen de controlar i modificar la línia de productes, de manera que estigui sempre adaptada al consumidor potencial de l’empresa.

Per fer-ho, se solen realitzar una sèrie d’accions que, com les que mostrem a continuació, permeten una adaptació contínua de la línia de productes al mercat:

 • Extensió de la línia de productes.
 • Ampliació de la línia de productes.
 • Modernització de la línia de productes.
 • Creació de noves línies de productes.

Tot i que aquestes són les més comunes, depenent de l’empresa, hi ha més mètodes que permeten establir processos de planificació estratègica per a una línia de productes.