Línia de pobresa

La línia de pobresa és un nombre expressat en una magnitud monetària per sota del qual una persona és considerada pobra.

Línia de pobresa

La línia de pobresa és coneguda també com a llindar de pobresa. Per sota de la quantia que es fixi com a línia de pobresa, una persona és pobra.

La línia de pobresa, com es podria esperar, canvia d’unes zones geogràfiques a d’altres. Una persona pot ser rica al seu país, i pobra a un altre. Per tant, els organismes que la calculen han de tenir en compte aquest tipus de dades.

Per tant, per entendre bé el terme cal entendre com es calcula, com s’interpreta i de què depèn. Addicionalment afegirem un darrer apartat en què expliquem quina diferència hi ha entre línia de pobresa, pobresa extrema i risc de pobresa.

Com es calcula la línia de pobresa?

La línia de pobresa es calcula tenint en compte el poder adquisitiu necessari per satisfer les necessitats bàsiques a una zona determinada. Així, si per satisfer les necessitats bàsiques en un país A, necessitem com a mínim 5 dòlars al dia, aquesta serà la línia de pobresa.

És a dir, la línia de pobresa és la quantia monetària mínima per satisfer les necessitats bàsiques d’un adult. Entre aquestes necessitats bàsiques hi ha l’aliment, l’accés a l’habitatge, l’educació, l’assistència sanitària, la disponibilitat d’aigua potable i l’electricitat.

La quantia sol ser expressada en paritat de poder adquisitiu (PPA) i diària. És a dir, que calcula el que es necessita per satisfer aquestes necessitats durant un any (de mitjana) i després es passa a una magnitud diària. Alhora, es té en compte la inflació i el tipus de canvi perquè la mesura reflecteixi el millor possible la realitat.

Actualment, l’organisme amb més fiabilitat al respecte (Banc Mundial) estableix que la línia de pobresa es troba en $3,20 PPA al dia per a països d’ingressos mitjans-baixos i de $5,5 PPA/dia per a països d’ingressos mitjans- alts.

Interpretació de la línia de pobresa

Tot i que la línia de pobresa expressa una quantia monetària, el que realment ens interessa és saber quin percentatge de la població està per sobre o per sota de la línia esmentada.

A les dades que solen oferir els organismes sobre pobresa, el que indiquen és el percentatge de la població que es troba per sota d’aquesta línia. Si ens indiquen que hi ha un 20% per sota de la línia de la pobresa, vol dir que hi ha un 20% de la població que no arriba a aquests $3,20 PPA/dia i no pot satisfer totes les seves necessitats bàsiques. Això es coneix com a taxa dincidència de la pobresa.

Això no obstant, hem de tenir en compte que aquesta mesura no és perfecta. Per exemple, si la població està composta per 30 milions de persones i 29 milions està en 3,21 $ PPA/dia les dades donaran que únicament el 3,3% de la població és pobra. Tot i això, aquestes dades podrien ser radicalment contraries si l’ingrés fos 2 centaus menor.

Línia de pobresa, pobresa extrema i risc de pobresa

Són conceptes molt semblants, relacionats entre ells, però no iguals. Anomenarem les diferències esquemàticament:

  • Línia de pobresa: Quantia monetària mínima que permet satisfer les necessitats bàsiques (aliments, habitatge, educació, sanitat, aigua i electricitat). El Banc Mundial el fixa en 3,2 PPA/dia i 5,5 PPA/dia depenent del nivell de desenvolupament del país.
  • Pobresa extrema: Es troben en pobresa extrema totes aquelles persones l’ingrés de les quals no els permeti assolir el mínim per alimentar-se. El Banc Mundial el fixa en 1,90 $ PPA/dia
  • Risc de pobresa: Formen part de la població en risc de pobresa totes aquelles persones l’ingrés de les quals sigui un 60% inferior a la mitjana d’ingressos per unitat de consum del total de la població.