Investigació de mercat

La recerca de mercat és un procés utilitzat per resoldre problemes entre l’empresa i els seus mercats mitjançant la cerca i l’anàlisi d’informació.

Investigació de mercat

Així que, en referir-nos a la investigació com un procés, el que volem dir és que s’ha de seguir una sèrie de passos, en forma sistemàtica per poder recol·lectar la informació, analitzar-la i poder prendre decisions sobre la manera com actuarem.

Per aquesta raó, les empreses contínuament hauran de realitzar processos de recerca de mercat, ja que això permet saber com respondre als canvis de gustos, preferències i al comportament del mercat en general.

Tipus de recerca de mercat

Després en el màrqueting, la investigació de mercat es pot dividir en dues categories:

1. Investigació acadèmica

La investigació acadèmica és anomenada també investigació científica, perquè és realitzada per obtenir informació sobre temes d’interès transcendental per a tota la societat relacionada amb el tema del mercadeig.

Per això, això implica que no es limita als problemes que una sola empresa pot enfrontar. És a dir, analitza problemes d’interès general i cerca trobar solucions a llarg termini.

Per tant, aquesta investigació és elaborada per agències de recerca especialitzades o per universitats. Els temes investigats en general ajuden a entendre millor el consumidor i el comportament del mercat de manera universal.

Aquesta informació es publica mitjans especialitzats i està disponible per a totes les persones. Per aquesta raó, una característica fonamental és que la informació ha de ser analitzada amb imparcialitat completa i ha de ser obtinguda amb molta rigorositat científica.

2. Investigació professional

Per contra, la investigació professional és realitzada generalment pel departament de recerca de màrqueting d’una empresa, una empresa consultora o una empresa dedicada a elaborar investigacions de mercat.

Sobretot, és utilitzada per resoldre problemes específics d’una empresa en particular, regularment són problemes que requereixen una solució a curt termini i per aquesta raó s’anomena recerca pràctica.

Sens dubte aquesta informació només us interessa a l’empresa que realitza l’estudi de mercat. Per aquesta raó, les dades obtingudes són guardades gelosament i no es comparteixen amb altres empreses, ja que això significaria donar armes a la competència, ja que coneixeria les nostres fortaleses i debilitats.

En realitat, l’èxit d’aquesta forma de recerca és fer-la en el temps corresponent i usant de manera apropiada els recursos perquè aquesta pot resultar molt costosa; si la informació no és usada de manera profitosa i adequada.

Image 64

Passos d’una investigació de mercat

Els passos per fer una investigació de màrqueting es poden resumir en els següents:

1. Plantejament del problema

Ara el plantejament del problema és un dels passos fonamentals per fer una bona investigació de mercat, ja que si no es defineix clarament què és el que volem solucionar o investigar, la investigació pot resultar un fracàs total.

Per exemple, si la participació de mercat d’un producte està disminuint, el problema es pot definir mitjançant la formulació d’una pregunta: Per què el producte X està perdent participació de mercat?

2. Investigació preliminar

També la investigació preliminar és un tipus de recerca exploratòria on es busca trobar respostes amb les dades disponibles dins de l’empresa o amb les persones que hi laboren o hi tenen contacte.

Després, seguint la pregunta de la definició del problema: Per què el producte X està perdent participació de mercat? Algunes respostes podrien ser el preu alt del producte, la pèrdua de qualitat, la manca d’innovació, entre d’altres.

És clar que aquestes respostes ens proveeixen algunes pistes de com podem desenvolupar i enfocar el procés de la investigació de màrqueting.

3. Formulació de les hipòtesis

Una hipòtesi és l’explicació provisional d’un problema, mitjançant la relació de variables, una de dependent i una altra d’independent. Les respostes obtingudes a la investigació preliminar ajuden a poder formular les hipòtesis.

Una hipòtesi del cas anterior es podria formular de la manera següent:

 • "La causa de la baixa participació del producte X és el seu alt preu".
 • La variable dependent és la baixa participació i la variable independent n’és l’alt preu.

Les hipòtesis són la base sobre allò que ha de girar tot el tema de la investigació, perquè en acabar aquest procés s’han de comprovar o rebutjar.

4. Recol·lecció de dades

Aquest pas consisteix a cercar la informació necessària que permeti validar les hipòtesis, primer es busquen fonts secundàries o informació que ja està disponible per ser consultada i està a disposició de qualsevol persona.

Per tant, si aquesta informació no és suficient, es procedeix a la cerca de dades primàries, iniciant amb la determinació de la quantitat de persones que s’investigaran.

a. Triar la mostra

Si es fa un cens, s’investiga el 100% de la població, i si només prenem una part de la població se selecciona una mostra que sigui representativa del mercat que volem investigar.

b. Escollir els instruments de recerca

Després es defineixen i es dissenyen els instruments que s’utilitzaran a la recol·lecció d’informació.

c. Entrevistes

Són un conjunt de preguntes prèviament elaborades que es formulen a un entrevistat i es poden dividir en quatre tipus.

 • Enquestes per qüestionaris: Són daplicació individual i de resposta tancada.
 • Entrevista en profunditat: Són daplicació individual i de resposta oberta.
 • Grups denfocament: Són daplicació grupal i de resposta oberta.
 • Grups nominals: Són daplicació grupal i de resposta tancada.

d. Observació

Aquest mètode permet obtenir informació basada en una situació real. Perquè sigui efectiva ha de ser totalment imparcial.

e. Experimentació

Es genera una situació i observa quin és el comportament del consumidor o del mercat.

5. Selecció, ingrés i anàlisi de dades

De seguida de tenir les dades es procedeix de la manera següent:

a. Selecció de dades

A la selecció de dades s’exclouen les que s’han obtingut de forma incorrecta, les dades que es troben incompletes i les que hagin estat mal compreses, per la forma de redacció de les preguntes.

b. Ingrés de dades

Immediatament que les dades hagin estat seleccionades, s’ingressen a l’ordinador i es fa ús de l’estadística descriptiva per processar-les i organitzar-les.

c. Anàlisi de resultats

Aquesta és la part crucial de la investigació, perquè amb les dades obtingudes i la seva anàlisi es procedeix a prendre les decisions per saber com actuar i cercar la solució adequada als problemes.

6. Preparació de l’informe de recerca de mercat

L’informe de recerca de mercat es presenta de manera senzilla i clara perquè qualsevol persona que el llegeixi pugui ser capaç d’entendre’l. Les parts que ha de portar un informe de recerca són les següents.

 • Introducció
 • Objectius
 • Hipòtesi
 • Descripció de metodologia
 • Resultats
 • Descripció de dades
 • Anàlisi de dades
 • Conclusions
 • Recomanacions
 • Limitacions
Image 65

Història de la investigació de mercats

Si bé al segle XIX van començar a utilitzar-se qüestionaris, la investigació de mercats no va tenir un inici formal fins al segle XX, entre 1910 i 1920.

La fita més representativa de l’inici de la investigació de mercats va ser quan el 1911 Charles Carlin de Curtis Publishing Group funda per primera vegada un departament de recerca de mercats. Això va servir per animar altres companyies a fer el mateix.

A les dècades següents, es van anar implementant més eines en la investigació de mercats, com ara noves tècniques de mostreig, així com instruments d’anàlisi quantitativa i qualitativa. Finalment, amb l’arribada de l’Internet s’obre la possibilitat de recol·lectar i analitzar dades massivament, donant una complexitat més gran a aquests estudis.

Exemple de recerca de mercats

Un exemple dinvestigació de mercats pot ser quan una empresa vol llançar nou producte, específicament, una gasosa dun nou sabor.

En primer lloc, la companyia ha de plantejar el problema que seria estimar la resposta del mercat a la nova gasosa. Com que es tracta d’un producte nou, no hi ha estudis previs sobre això. Aleshores, es fórmula una hipòtesi, per exemple, que la nova beguda tindrà una bona recepció, particularment, al públic jove mexicà, pel seu sabor i bon preu.

Per demostrar la hipòtesi, es fan focus group i s’utilitzen altres instruments de recerca per recol·lectar dades. Després, s’analitzaran els resultats per saber si la hipòtesi és correcta i si el producte podria tenir èxit al mercat mexicà.

Conclusió

Per concloure, podem dir que la investigació de mercat és molt important per a qualsevol empresa, ja que mentre aconsegueixi conèixer millor els seus consumidors i mercat, podrà desenvolupar productes que satisfacin millor la necessitat dels seus consumidors.