Índex de progrés social

L’índex de progrés social (IPS) és un indicador que fa una valoració més completa del benestar de les persones a una societat, a partir de diferents variables socials, culturals i ambientals.

Índex de progrés social

El producte intern brut (PIB) s’ha erigit com a indicador econòmic per excel·lència, a partir del qual es mesura el nivell de desenvolupament d’un país. Tot i això, el desenvolupament econòmic no està automàticament acompanyat amb el progrés en diferents assumptes que importen a la societat.

Aquest indicador respon a la necessitat de mesurar levolució del progrés social. L’organització Social Progress Imperative defineix aquest concepte com la capacitat d’una societat per satisfer les necessitats humanes bàsiques dels seus membres, proporcionar-los elements perquè puguin millorar la qualitat de les seves vides i crear les condicions perquè tothom pugui desenvolupar el seu potencial.

Components de líndex de progrés social

El progrés social es mesura a través de 3 dimensions, les quals agrupen 12 components que contenen mesuraments de variables molt específiques. A continuació, les detallem amb la informació disponible al Report de Social Progress Imperative :

Dimensió 1: Necessitats humanes bàsiques

 • Nutrició i assistència mèdica bàsica: percentatge de desnutrició, taxa de mortalitat infantil i materna, morts per malalties infeccioses.
 • Aigua i sanejament: accés a aigua potable a zones urbanes i rurals, accés a infraestructura de sanejament (banys i clavegueram).
 • Habitatge: disponibilitat d´habitatge accessible, accés a energia elèctrica.
 • Seguretat personal: taxa d’homicidis, nivells de crims violents, criminalitat percebuda, morts en accidents de trànsit.

Dimensió 2: Fonaments de benestar

 • Accés al coneixement: taxa d’alfabetització, matriculació educació primària, matriculació educació secundària, paritat de gènere a escoles.
 • Accés a informació i comunicacions: percentatge dusuaris dinternet, taxa de subscripció a telefonia mòbil, llibertat de premsa.
 • Salut i benestar: esperança de vida, mortalitat per malalties no contagioses, taxa de suïcidi.
 • Sostenibilitat ambiental: emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, morts atribuïbles a contaminació atmosfèrica, tractament d’aigües residuals.

Dimensió 3: Oportunitats

 • Drets personals: dret a la propietat privada, drets polítics, llibertat dexpressió, llibertat de reunió.
 • Llibertat personal i elecció: llibertat de culte, percentatge de matrimoni adolescent, percepció de corrupció.
 • Tolerància i inclusió: tolerància religiosa, cap a immigrants i cap a homosexuals.
 • Accés a educació superior: anys deducació superior, inequitat en lobtenció de leducació, universitats dimportància mundial.

Tots aquests mesuraments s’obtenen a partir de dades de lliure accés que van ser publicades per organismes especialitzats de l’ONU (com FAO, OMS, PNUD, UNESCO), així com pel Banc Mundial, el Fòrum Econòmic Mundial, l’Health Data, el Gallup Polls, el Freedom House, Higher Education.

Qualificacions de l’índex de progrés social i troballes rellevants

Depenent de les dades obtingudes per a cada país, es realitza la ponderació per a cada mesurament utilitzat i finalment es calcula un valor entre 0 i 100, sent el 0 el valor més baix i el 100 el més alt, classifica cada país en un grup corresponent segons el seu nivell de desenvolupament:

 • Molt alt.
 • Alt.
 • Mig alt.
 • Mitjà baix.
 • Baix.

Les troballes de l’índex de progrés social revelen que:

 1. Hi ha una relació positiva entre el PIB per càpita i l’índex de progrés social.
 2. La relació entre el desenvolupament econòmic i el progrés social no és pas lineal. Als països amb ingressos molt baixos, petites diferències al PIB per càpita s’associen amb grans avenços en progrés social. No obstant això, segons els països tenen ingressos més alts, el progrés social pot créixer o estancar-se.
 3. Lexclusió dindicadors econòmics permet analitzar de forma rigorosa la relació entre el PIB per càpita i el desenvolupament social. L’índex de desenvolupament humà (IDH) havia barrejat indicadors econòmics i socials, cosa que dificultava la separació entre la causa (creixement econòmic) i l’efecte (desenvolupament social).

Importància de líndex de progrés social

L’índex de progrés social elabora una avaluació no només de l’exercici d’un país en termes generals, sinó també del seu exercici relatiu en temàtiques específiques. D’aquesta manera, els governs i les empreses tenen les eines per monitoritzar l’evolució del progrés de les seves societats i prendre millors decisions de política pública i d’inversió privada-pública.

Al voltant del món, l’organització Social Progress Imperative (que calcula l’IPS) ha ajudat a formar xarxes d’acció locals que uneixen governs, empreses i ONG per tal d’utilitzar l’índex de progrés social com una eina per valorar fortaleses i debilitats i emprendre accions que millorin la vida de les persones.

Aquest text resumeix i ressenya el document de Porter, M.; Stern, S.; Green M. (2017). Índex de Progrés Social 2017 . Social Progress Imperative.