In the money (ITM) – en diners

In the money (ITM) o en diners és com s’anomena aquella opció financera que té valor intrínsec. Per exemple, en el cas d’una opció de compra, si el preu al comptat de l’actiu subjacent és més gran que el preu d’exercici de l’opció. Quan es tracti d‟una opció put, la cotització de l‟actiu subjacent haurà d‟estar per sota del preu d‟exercici.

In the money (ITM) – en diners

En cas d’una opció call ITM:

Preu subjacent > Preu d’exercici + prima

call resultat ITM

En el cas de l’opció put ITM:

Preu subjacent < preu d'exercici – prima

put resultat ITM

Les altres possibilitats són que:

  • L’opció és fora de diners (OTM): L’opció no té valor intrínsec.
  • L’opció és a diners (ATM): El preu d’exercici és igual al del preu subjacent.

Exemple duna opció en diners

Vegem-ne alguns exemples d’opcions ITM:

  1. Opció Call sobre BBVA

A data 16/07/10 el preu de l’acció del BBVA és de 8,67€. Un inversor pensa que el títol podria pujar durant l’últim trimestre de l’any 2010. Tot i això, les incerteses són molt grans i decideix no arriscar-se comprant les accions al comptat.

Per tant, decideix comprar 100 contractes d’una opció call sobre el banc BBVA amb venciment 17/12/10 i preu d’exercici 10,50€. Paga una prima de 0,70 punts bàsics per cada contracte. Suposarem que manté la posició en opcions fins a la data de venciment del contracte.

Com en els contractes de futurs, el nominal de cada contracte d’opció és de 100 accions. Per tant, el comprador paga al venedor un import en primes de 7.000 € (100 x 0,70 x 100) pel dret de comprar 10.000 accions de BBVA (100 contractes x nominal de 100 títols) a 10,50 €, fins a la data de venciment.

El risc del comprador de les opcions call està limitat a 7.000€.
El risc del venedor de les opcions call és il·limitat.

Per determinar el break-even de l’operació o el nivell a partir del qual el comprador dels contractes d’opcions entra en benefici, hem de sumar la prima pagada al preu d’exercici de l’opció:

BE = 10,50 € + 0, 70 € = 11,20 €

A partir de 11,20€ per 1 acció BBVA, el comprador guanya.

  • Supòsit ITM: La cotització del BBVA és superior a 11,20 €. Suposem 12,20 €.

L’opció call és exercitable a 10,50€. El comprador de les opcions call exerceix el seu dret de compra de 10.000 accions a 10,50 € i les ven al mercat a 12,20 €. A la compravenda guanya 17.000 € ((12,20 € – 10,50 €) x 10.000 accions. No obstant això, en haver pagat 7.000 € en primes, el benefici net de l’operació és de 10.000 € (17.000 € – 7.000 €) .

Per contra, el venedor de les opcions call compra les accions a 12,20€ per lliurar-les a 10,50€ al comprador de les opcions call. Perd 17.000 € a la compravenda ((10,50 € – 12,20 €) x 10.0000 accions). Ha cobrat 7.000 € a primes. La pèrdua neta és de 10.000 € (17.000 € – 7.000 €).

2. Opció Put sobre lacció de Yahoo

A data de 16/07/10 l’acció de Yahoo cotitza a 14,90 $. Un inversor pensa que està sobrevalorada i que per tant hauria de baixar els propers mesos. Tot i això, no vol posicionar-se en curt venent títols en descobert, per temor a noves mesures de política monetària expansiva que poguessin provocar un tram alcista dels índexs borsaris. Per tant, decideix comprar 100 contractes dʻopcions put amb venciment 15/10/10 i preu dʻexercici de 13$. Paga una prima de 0,29 punts bàsics per cada contracte.

Com en els contractes de futurs, el nominal de cada contracte d’opció és de 100 títols. El comprador de les opcions put en paga al venedor una prima de 2.900 $ (100 x 0,29 x 100), pel dret de vendre-li 10.000 títols de Yahoo (100 contractes x nominal de 100) a un preu de 13$ , fins al 15/10/10. Suposarem que la posició en opcions es manté fins al venciment de lopció.

El risc del comprador de les opcions put està limitat a 2.900$.
El risc del venedor en cas de baixada del preu de lacció és il·limitat.

Per determinar el break-even de l’operació o el nivell a partir del qual el comprador de la put entra en benefici, hem de restar la prima pagada al preu d’exercici:
13 $ – 0,29 $ = 12,71 $

Quan l’acció de Yahoo se situï per sota de 12,71$, el comprador de les opcions put entra en benefici.

  • Supòsit ITM: El preu de Yahoo se situa per sota de 12,71$. Suposem 10$.

L’opció és exercitable.

El comprador exerceix el seu dret de venda i entrega al venedor de les opcions put, 10.000 accions de Yahoo a 13 $, que compra al mercat a 10 $. Guanya 30.000$ a la compravenda de títols ((13$ – 10$) x 10.000). Descomptat l’import de les primes pagades, l’operació se salda amb un benefici de 27.100$ (30.000$ – 2.900$). El venedor rep 10.000 títols de Yahoo a 13$ que ven al mercat de comptat a 10$. Perd 30.000$ a la compravenda d’accions ((10$ – 13$) x 10.000). Descomptant l’import de les primes que ha cobrat, perd 27.100$ (30.000$ – 2.900$).