Globalització

La globalització és un fenomen basat en l’augment continu de la interconnexió entre les diferents nacions del món a nivell econòmic, polític, social i tecnològic.

Globalització

L’ús d’aquest terme es fa servir des dels anys vuitanta. És a dir, des que els avenços tecnològics han facilitat i accelerat les transaccions internacionals comercials i financeres. I per això, el fenomen té tants defensors —com el Fons Monetari Internacional (FMI) o el Banc Mundial— com a detractors.

En aquest procés es dóna una interdependència econòmica, on les empreses i els mercats sobrepassen les fronteres nacionals i arriben a una dimensió mundial.

És un procés especialment econòmic, on es va produint una integració de les economies nacionals, provocant un increment en el volum i la complexitat dels intercanvis de béns i serveis en l’economia mundial.

El mercat de béns i serveis viatja lliurement cap a qualsevol país del món, a causa de la gran obertura que s’ha donat al sector del comerç i la inversió. Actualment, els factors de producció com són el capital, el treball i la tecnologia flueixen d’un país a l’altre amb gran facilitat, gràcies al procés de la globalització.

La globalització ha aconseguit que els mercats s’internacionalitzin, això implica que qualsevol productor competeix amb tots els productors del món. La competitivitat es fa cada cop més forta perquè s’ha de competir amb empreses que apliquen la tecnologia i la innovació, lliurant cada cop millors productes produïts a costos baixos.

Quina capital es mobilitza?

Quan es parla de lliure flux de capitals, parlem de tres tipus de capital:

 • Capital comercial: És el capital que s’utilitza en la comercialització de béns i serveis al mercat mundial, per obtenir guanys. Com a exemple podem esmentar l’empresa Shell que comercialitza gasolines a gairebé tots els països del món.
 • Capital productiu: És el capital que inverteix en la compra de factors de producció per fabricar béns i serveis. L’exemple d’una empresa que inverteix en capital productiu tenim Nike, que té les fàbriques de producció a la Xina i el Vietnam.
 • Capital financer: Són tots els diners que s’inverteixen en un altre país en forma d’inversió directa estrangera o per mitjà de crèdits. En aquest cas podem esmentar l’empresa Nestlé que inverteix a molts països del món com una gran empresa transnacional.
Globalització

Característiques de la globalització

La globalització és un procés força complex que posseeix una sèrie de característiques que esmentem a continuació:

 • Facilita l’accés a un nombre més gran de béns i serveis.
 • Accelera el procés d’aprenentatge i de recerca.
 • Se sustenta a les noves tecnologies i l’accés a internet.
 • Permet combinar cultures de diferents països o àrees geogràfiques.
 • Potencia el turisme i la mobilitat de les persones.
 • Fomenta l?especialització.

Causes i conseqüències de la globalització

El procés de globalització comença al segle XX. Això és degut a un canvi en l’estratègia geopolítica de les diferents potències econòmiques mundials. A partir d’aquest moment, es comencen a eliminar barreres per al comerç internacional i arriben a acords tan importants com la creació de la Unió Europea. Aquest tipus de mesures van permetre liberalitzar el comerç entre països i començar aquest procés.

D’altra banda, l’avenç de les tecnologies i de les comunicacions van permetre simplificar les operacions internacionals. En aquest sentit, el desenvolupament d’internet ha permès adquirir un producte fabricat a qualsevol lloc del món sense sortir de casa.

Al costat d’això, un altre dels efectes de la globalització és la innovació al món dels transports. Aquest procés de R+D+i ha permès desenvolupar mitjans de transport molt més eficients, abaratint-ne els costos i afavorint l’intercanvi de béns entre països.

Pel que fa a les conseqüències, la globalització ha permès millorar la qualitat de vida dels habitants del planeta perquè ha facilitat l’accés a molts béns i serveis. Si bé és cert, també ha generat situacions d’empreses amb un poder de mercat molt gran i que asfixien el petit comerç.

Així mateix, la cultura de cada país és modificada pels costums importats d’altres països. Avui dia, podem trobar trets a la societat de cada nació que no són autòctons, generant una cultura globalitzada i generalista.

Actors de la globalització

Tot i que en la globalització participen tots els agents econòmics, n’hi ha alguns que prenen especial rellevància:

 • Bancs multinacionals: Es formen amb capital estranger participen en operacions financeres d’inversió, el seu objectiu és incrementar el capital recolzant les multinacionals en les seves inversions a diferents països.
 • Empreses multinacionals: Són empreses que venen béns i serveis a l’estranger, o també produeixen béns i serveis a l’estranger a les diferents filials. Tenen molta presència a nivell mundial, són grans, tenen alt grau d’integració i són independents financerament parlant.
 • Institucions internacionals Són organismes que faciliten les transaccions comercials i financeres entre els actors de la globalització. Són entitats com ara el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, l’Organització Mundial del Comerç, entre d’altres.

Avantatges que ofereix la globalització

Entre els avantatges o oportunitats més destacables hem de:

 • Mercats més grans: Els mercats cada cop es fan més grans pel fet que cada vegada hi ha més acords comercials i tractats de lliure comerç, que esperen fer més homogeni i fàcil el procés de comerç internacional entre les diferents nacions del món.
 • Aprofitament de l’economia d’escala: Mentre el mercat es fa més gran, les empreses poden aprofitar produir a nivells més alts i això els permet reduir els seus costos de producció, fent la seva cadena productiva més eficient i econòmica.
 • Accés ràpid a tecnologia moderna: Aquest accés a totes les formes modernes de tecnologia fa que les empreses puguin millorar el seu procés de producció, transport i comunicació dins dels mercats en què competeix. Facilitant tots els seus processos de manera real i efectiva.
Avantatges de la Globalització

Riscos de la globalització

 • Cal competir amb més empreses i productes: Les empreses competeixen amb tots els productors del món a causa de la desregulació i de fàcil accés als diferents mercats del món. Això obliga a ser més competitives, ja que es competeix amb tota mena d’empreses.
 • Els consumidors són més exigents: A causa de les millores observades en els processos de comunicació, els consumidors es troben més ben informats i això fa que demanin cada vegada més valors agregats en el lliurament de les propostes del mercat.
 • Menys marge d’utilitat: A més competència, més es redueix la diferència entre el cost de producció i el preu de venda del producte. Per això les empreses poden veure reduït el seu marge de guanys.
 • Innovació permanent: La innovació és un requeriment de prioritat als mercats actuals, perquè l’empresa que no innova desapareix del mercat. Els seus productes es tornen obsolets ràpidament, davant de les millores de valor agregat que presenta la competència.

Per acabar, podem dir que les empreses s’han hagut d’adaptar davant del procés de la globalització. Han hagut de canviar radicalment, ja que els mercats mundials cada cop són més lliures, oberts i globalitzats. Han d’aprendre a ser competitives, perquè l’economia cada cop està més integrada i això vol dir que hi ha estàndards globalitzats en els processos de producció i comercialització.

Al mercat global totes les empreses poden tenir accés a la tecnologia, el capital, el treball i els clients de qualsevol part del món amb poca o cap restricció.

Per fer front a l’entorn global i davant de la competència mundial creixent, les empreses han d’augmentar la seva capacitat d’adaptació i innovació; així com han de millorar els seus processos de productivitat, per assolir processos productius amb baixos costos.

Crítiques a la globalització

Els seus crítics més importants asseguren que aquest fenomen propicia una major desigualtat dins de cada nació i entre els diferents països, atemptant contra la identitat particular de cada poble. Altres arguments de no menor pes sostenen que el procés mundial afavoreix la privatització, augmenta la competència i sobreexplota el medi ambient.

Més concretament, l’FMI assegura que els països que s’han integrat a l’economia mundial han registrat un creixement monetari més ràpid i han aconseguit disminuir la pobresa. De fet, l’organització financera sosté que la majoria dels països de l’Àsia Oriental, que es comptaven entre els més pobres del món fa 40 anys, han esdevingut països pròspers gràcies a l’aplicació de polítiques d’obertura a l’exterior. A més, a mesura que van millorar les condicions de vida, van avançar en el procés democràtic i, en el pla econòmic, van aconseguir progressos en qüestions com el medi ambient i les condicions de treball.

Tot i això, i segons afegeix el Fons Monetari, “les oportunitats que ofereix la globalització tenen com a contrapartida el risc de la volatilitat dels fluxos de capital i la possibilitat de deteriorament de la situació social, econòmica i ambiental; perquè tots els països es beneficiïn de la globalització, la comunitat internacional hauria d’esforçar-se per ajudar les nacions més pobres a integrar-se a l’economia mundial, recolzant reformes que enforteixin el sistema financer mundial per aconseguir un creixement més ràpid i garantir la reducció de la pobresa”.

Per la seva banda, els activistes antiglobalització exigeixen una societat més justa, el control del poder il·limitat de les multinacionals, la democratització de les institucions econòmiques mundials i la distribució més equitativa de la riquesa; de fet, la condonació del deute extern és una de les exigències d’aquest moviment i, per això, responsabilitzen el Banc Mundial i l’FMI de la situació asfixiant en què es troben la major part dels països pobres, incapaços d’afrontar la deute que en molts casos supera el seu PIB (Producte Interior Brut).

Exemples de globlització

Avui dia és senzill trobar casos de globalització a la nostra vida diària. Plantegem els exemples següents:

 • Alimentació. El menjar és un dels aspectes que s’han globalitzat més. Podem adquirir a qualsevol lloc del planeta una hamburguesa o una pizza per menjar sense la necessitat de trobar-nos al país que va desenvolupar aquest aliment.
 • Contingut audiovisual. Les plataformes de streaming permeten escoltar cançons de qualsevol artista del planeta o veure una sèrie produïda als Estats Units des del lloc on ens trobem.
 • Aprenentatge de nous idiomes. Aquest és un dels exemples més representatius d’aquest procés. L’aprenentatge de nous idiomes va lligat a un món cada cop més globalitzat en què es requereix poder comunicar-se amb qualsevol persona del planeta.