Fraccions pròpies i impròpies

Les fraccions pròpies i impròpies són aquelles categories de fraccions que resulten de classificar en funció de quin és dels components és més gran, si el numerador o el denominador.

Fraccions pròpies i impròpies

Una fracció és aquella on el numerador és més gran al denominador, mentre que en una fracció impròpia ocorre el contrari, sent el numerador menor que el denominador.

Cal recordar que una fracció és una divisió entre dos números. Aquests són dividits per una línia horitzontal o obliqua, sent la xifra de dalt el numerador, mentre que la de baix rep el nom de denominador.

Fraccions Pròpies
Fraccions pròpies
Image 478
Fraccions impròpies

Diferències entre les fraccions pròpies i impròpies

Les principals diferències entre les fraccions pròpies i impròpies són les següents:

  • En termes absoluts, una fracció pròpia és equivalent a un nombre entre el zero i la unitat. En canvi, una fracció impròpia és igual a una xifres més gran que una.
Fraccio Generatriu
Image 488
  • A diferència d’una fracció pròpia, una impròpia es pot expressar com una fracció mixta, és a dir, com aquella que té un component mixt i un de fraccional.
Image 494
  • Les fraccions pròpies són utilitzades per representar la porció d’un tot dividit en parts més petites. Per exemple, 1/3 d’un camí de 30 quilòmetres és igual a 10 quilòmetres de camí. En canvi, una fracció impròpia és utilitzada quan tenim més d’una unitat d’un bé o producte (divisible). Per exemple, suposem que tenim tres pistes esportives que són dividides en quatre sectors (d’igual mesura) i es vol indicar que s’utilitzaran, per a un esdeveniment determinat, una pista i mitja. Això seria equivalent a dir que es disposaran de sis dels dotze sectors que es van obtenir en dividir les pistes en quatre. Això és equivalent a dir que s’ocuparan 6/4 (equivalent a 1,5) de pista per a l’esdeveniment.

Donades aquestes diferències, val també dir que tant les fraccions pròpies com les impròpies són divisibles. És a dir, són simplificables fins a convertir-se en una fracció irreductible on el numerador i el denominador no tenen divisors en comú.

Un altre punt a tenir en compte és que la fracció inversa d‟una fracció impròpia és una fracció pròpia, i es compleix el mateix en el sentit contrari.