Fraccions mixtes

Les fraccions mixtes són aquelles que tenen un component sencer i un altre de fraccional.

Fraccions mixtes

Aquest tipus de fracció, amb altres paraules, té dos elements. Un és un nombre enter i l’altre és una fracció, com observem en el cas següent:

Image 490

En el primer exemple, 3 seria la sencera, mentre que 1/4 seria el component fraccional.

Cal recordar que una fracció és la divisió d’un nombre a parts iguals. Es constitueix normalment, quan no és mixta, per dos números, tots dos separats per una línia recta o inclinada. El número que va a dalt és el numerador, mentre que el que queda a sota rep el nom de denominador.

Un altre concepte que cal recordar és el de nombre sencer, que és tot aquell que representa una quantitat exacta, és a dir, sense decimals.

Convertir una fracció mixta en una fracció impròpia

Una fracció mixta pot expressar-se com una fracció impròpia, és a dir, com aquella on el numerador és més gran que el denominador.

Per fer la conversió es multiplica primer el número sencer pel denominador, i se li suma el numerador. Així, el resultat serà el nou numerador de la fracció impròpia, que mantindrà el mateix denominador que la fracció mixta.

Millor vegem amb un exemple:

Image 491

Ús de les fraccions mixtes

Les fraccions mixtes se solen utilitzar, principalment, en un context més quotidià, i no tant a nivell acadèmic o matemàtic.

Per exemple, imaginem que es compren dues coques per a una festa, les quals es divideixen, cadascuna, en dotze trossos.

Si durant la reunió es consumeixen només 9 trossos, llavors el comú és a dir que queda una coca completa i 1/4 (o 3/12) de l’altra coca. Això, en lloc de dir que queden 15/12 de coca.

Cal explicar que són quinze trossos els que queden, perquè són dotze trossos de la coca sencera i 3 (que és l’equivalent a 1/4 de 12) de la coca que està incompleta.