Fraccionament

El fraccionament és l‟acte i el resultat de dividir un tot en diverses parts. És a dir, es pot entendre com un sinònim partir o separar.

Fraccionament

En altres paraules, fraccionament és el que obté en dividir un element, per exemple, un deute, que passarà a distribuir-se en diferents quotes que es podran pagar en el futur (normalment afegint-se el cobrament d’un interès).

És a dir, en lloc de tenir una sola suma, per exemple de 5.000 euros per pagar a final de mes, aquest deute es podria fraccionar en cinc quotes, les quals sumaran més de 5.000 euros perquè inclouran despeses financeres en funció d’un tipus d’interès .

Per exemple, si el tipus d’interès mensual fos del 5% i totes les quotes fossin iguals, cadascun dels pagaments mensuals seria de 1.154,87 euros. Aquest seria un cas del sistema d’amortització francès. Per al càlcul utilitzem la fórmula presentada a l’article de l’enllaç.

També es pot fer referència al fraccionament duna moneda. Per exemple, el cèntim de dòlar és una fracció del dòlar nord-americà, així com el copec és una fracció del ruble rus (un ruble russos es divideix en 100 copecs).

Fraccionament tributari

El fraccionament tributari és un mecanisme per ajornar una obligació pendent amb lautoritat recaptadora dimpostos. D’aquesta manera, el contribuent pot pagar el seu deute en un període posterior al venciment i fins i tot dividir-lo en diferents quotes.

Cal assenyalar que per accedir a aquest benefici es poden exigir certs requisits com ara que l’usuari no tingui una condemna vigent per delicte tributari o duaner.

Fraccionament de terrenys

Una altra accepció de fraccionament des de l’àmbit de la planificació urbana és un grup de pomes i lots on es planeja construir un centre poblacional. Així, es desenvolupen una sèrie d’obres que permetran, per exemple, l’accés a serveis bàsics com ara aigua potable i electricitat.

Dins la normativa mexicana, per exemple, aquests fraccionaments es poden classificar en dos:

  • Habitacionals : Als seus lots es construeixen habitatges de diferent tipus, des de residencials fins a d’interès social.
  • Especials : Es destinen tant per a la recreació com per a l’activitat agropecuària (granges, cultius, etc) i activitats comercials i industrials. Això, en espais fora de les ciutats.