Excedent econòmic

S’entén com a excedent econòmic la part de la producció no emprada ni consumida. Això, una vegada satisfetes les necessitats de la població respecte dels béns o serveis en qüestió. En simple, ens referim a allò que es produeix i els habitants no adquireixen en un període de temps.

Excedent econòmic

L’excedent és un concepte aplicat a la teoria econòmica que representa la diferència entre el valor creat entre béns i serveis produïts en una economia en particular i un altre valor entès com la part d’aquesta producció que ajuda i sustenta l’avenç i la reproducció dels habitants dita societat.

Altres maneres de denominar aquest concepte són benestar total o excedent marshallià. Així mateix, es pot entendre com el superàvit que apareix com a resultat de la diferència positiva dingressos menys despeses.

De la mateixa manera, el concepte destalvi estaria també relacionat amb el dexcedent, així com el demmagatzematge i ladministració logística. Això, si parlem de béns físics excedents.

Components de l’excedent econòmic

Els components de l’excedent econòmic són:

  • Excedent del productor: És la diferència entre la quantitat de diners que el venedor està disposat a acceptar i allò que rep en vendre la mercaderia al preu de mercat.
  • Excedent del consumidor: L’excedent del consumidor és la diferència entre la utilitat total que obtenim d’un bé o servei i el preu de mercat.

Lectura econòmica de l’aparició d’un excedent

La teoria econòmica entén que la generació d‟excedents en una economia suposa un punt a favor en termes de creixement econòmic i benestar total d‟una societat.

És a dir, amb excedents, els habitants d’una zona determinada es troben en un marc econòmic que els ofereix la possibilitat de satisfer al mercat les seves necessitats de béns i serveis. Això, fins al punt que hi ha mitjans de sobres per produir-los i proveir aquesta massa social.