Evolució de ladministració

L’evolució de l’administració com a disciplina formal va ser fortament impulsada pels canvis que es van donar en les relacions industrials i pels avenços en àrees com la psicologia, l’enginyeria i la tecnologia.

Evolució de ladministració

Fonamentalment aquests canvis es van trobar amb la revolució industrial que es va efectuar a finals del segle XVIII a Anglaterra. Això va donar lloc a la producció en sèrie i la substitució dels tallers artesanals per les fàbriques.

De manera similar, tot això va impulsar la necessitat de lespecialització del treball i la coordinació de les tasques perquè lorganització treballarà de forma eficient. Fent que es donessin canvis profunds a les tasques de l’administració. Això va provocar que sorgissin noves teories a fi d’assolir millores en els mètodes, en els temps i en els recursos utilitzats.

Justament a finals del segle XIX apareixen algunes de les primeres publicacions de tipus científic sobre temes de l’administració. Però al segle XX el desenvolupament tan accelerat que es va donar a la societat va obligar a revisar ia millorar els processos i les tècniques de l’administració.

Evidentment, l’administració ha esdevingut una exigència per al bon funcionament de les organitzacions, ja que si volen assolir els seus objectius han de planificar i coordinar totes les tasques.

Evolucio De L'Administracio
Evolució de ladministració

Principals teories administratives

Sens dubte, les noves teories de ladministració ajuden a poder seguir un ordre que permeti controlar i coordinar totes les tasques i els diferents rols que exerceixen les persones que formen part duna organització. D’aquesta manera és més fàcil adaptar-se als canvis, anticipar-se als problemes i assolir els objectius proposats.

Les principals teories administratives són:

1. Teoria científica

En efecte, la teoria científica va sorgir als Estats Units l’any 1903. El seu principal representant és Frederick Taylor, aquesta teoria busca la millora de l’eficiència i la productivitat dels treballadors per mitjà de l’estudi científic dels mètodes del treball.

2. Teoria burocràtica

D’altra banda, la teoria burocràtica va ser proposada per Max Weber a Alemanya el 1905. Aquesta teoria proposa un mètode centralitzat en una jerarquia, en la qual es divideixen responsabilitats i es dóna la divisió del treball. Opera sota un ordre burocràtic i les normes han de ser obeïdes per tots els membres de lorganització.

3. Teoria clàssica

D’altra banda, la teoria clàssica considera que tots els principis administratius es poden fer servir per coordinar i controlar totes les activitats de l’organització. Per això és un enfocament sistèmic, on el bon exercici s’aconsegueix sota la direcció jeràrquica i delegant responsabilitats a les funcions administratives. Va ser proposada per Henry Fayol a França l’any de 1916.

4. Teoria humanista

Després, la teoria humanista s’inicia als Estats Units el 1932, el seu principal precursor és Elton Mayo. Aquesta teoria es fonamenta que les bones relacions entre les persones ajuden a aconseguir una major eficiència del procés de producció.

5. Teoria del comportament

Certament, la teoria del comportament té com a màxim representant Abraham Maslow, i aquesta teoria està basada en la piràmide de Maslow, on explica que les necessitats són els elements que motiven la conducta de l’home. Apareix l’any de 1950, als Estats Units.

6. Teoria de la contingència

Ara bé, la teoria de la contingència neix als Estats Units el 1980, els seus màxims representants són William Dill, William Starbuck, James Thompson, Paul Lawrence, Jay Lorsch i Tom Burns.

Afirma que no hi ha res absolut en el procés de l’administració, per això tot depèn de l’enfocament de contingència. Per això es considera l’administració com un sistema obert. És a dir, que el funcionament de lorganització dependrà de la interacció amb el seu entorn.

Evolucio De L'Admnistracio Teories
Evolució de ladministració
Principals teories

Concloent, podem dir que l’administració ajuda a fer que les organitzacions maximitzin tots els recursos humans i materials, si es coordinen adequadament per assolir els objectius. Això els permet que estiguin més ben preparades per enfrontar-se als canvis i anticipar-se als problemes que es puguin presentar. El segle XX és l’època on s’ha desenvolupat més fins al punt de poder trobar diversos enfocaments sobre les teories administratives que es poden aplicar.