Eurogrup

L’Eurogrup és la reunió dels ministres d’economia i de les finances de la Unió Europea. El seu objectiu és coordinar les polítiques econòmiques dels estats membres i analitzar totes les qüestions relacionades amb l’euro.

Eurogrup

A les reunions de l’Eurogrup també hi assisteixen el Comissari d’Afers Econòmics i el president del Banc Central Europeu. En aquest fòrum se supervisaran les polítiques econòmiques dels estats membres de la Unió Europea, sense oblidar-se de tot allò que tingui a veure amb l’euro i la política pressupostària.

Funcions de l’Eurogrup

Com a organisme econòmic de la Unió Europea, l’Eurogrup tindrà les competències següents:

  • Valorar la situació econòmica de la zona euro i analitzar el futur de leconomia europea.
  • Supervisar la política pressupostària dels estats membres de la Unió Europea.
  • Estudiar la possible ampliació de la zona euro, és a dir, valorar l’ampliació del nombre de països que utilitzen l’euro com a moneda oficial.
  • Establir i discutir les condicions per a aquells països de la zona euro que necessitin ajut financer.
  • Treballar per assolir l’estabilitat de l’euro.
  • Estudi de la situació macroeconòmica dels països que formen part de la zona euro.
  • Anàlisi i debat de les reformes econòmiques que hagin de dur a terme els estats de la Unió Europea.

Funcionament de l’Eurogrup

L’Eurogrup s’ha de reunir almenys una vegada al mes per tractar els assumptes econòmics i monetaris de la Unió Europea. Aquestes trobades són de caràcter informal i els temes tractats a les reunions seran confidencials.

Entre els assistents hi han de figurar els ministres d’Economia i Finances dels estats membres de la Unió Europea, el president de l’Eurogrup, el Comissari d’Afers Econòmics i el president del Banc Central Europeu. D’altra banda, el Fons Monetari Internacional també pot intervenir en aquesta reunió quan es tractin assumptes econòmics en què estigui implicat.

Un cop acabada la reunió, el president de l’Eurogrup informa del resultat mitjançant una roda de premsa, encara que també hi ha la possibilitat de presentar un comunicat per escrit.