Eurobaròmetre

L’Eurobaròmetre és una enquesta realitzada per la Unió Europea i en els resultats de la qual es mostren les principals preocupacions i expectatives de la població de la Comunitat respecte a gran diversitat de temàtiques.

Eurobaròmetre

Mitjançant la creació de l’Eurobaròmetre és possible conèixer detalladament quines són les prioritats d’actuació de les institucions comunitàries tenint en compte les dades aportades per la ciutadania representativa consultada a l’enquesta.

Anteriorment a la seva creació les diferents institucions europees feien diferents mesuraments i consultes a la població. Tot i això, des de l’any 2007 es va començar a desenvolupar amb regularitat aquesta eina, recaient la seva confecció i realització sobre el Parlament Europeu. Alternativament, el seu finançament recau sobre la Comissió Europea.

La base principal de la seva existència és mesurar en quina mesura desitgen els europeus que els poders comunitaris actuïn en el dia a dia econòmic i legislatiu. Aquestes enquestes solen tenir lloc dues vegades per any i les seves conclusions són estudiades i debatudes pel parlament amb vista al disseny de futures estratègies.

També és comú que es facin enquestes addicionals i més específiques per encàrrec d’alguna institució de la Unió. Això sí, en el cas que sorgeixi la necessitat d’obtenir determinades dades de la població. El més comú és que es desenvolupin de manera telefònica.

Utilitat principal de l’Eurobaròmetre

D’aquesta manera, el Parlament Europeu té la possibilitat de definir les mesures d’actuació basant-se en els resultats mostrats per l’Eurobaròmetre i, per tant, en l’opinió dels habitants europeus.

Els principals temes recollits al baròmetre no només responen a matisos polítics o econòmics. L’Eurobaròmetre també se centra en l’opinió del ciutadà europeu respecte d’altres punts. En són un exemple el medi ambient o l’avenç demogràfic de la població amb factors influents com la immigració.

Un altre avantatge important que representa aquest mesurament és oferir l’opinió existent sobre el treball propi del Parlament Europeu, la seva influència en la vida comunitària i el mer fet de pertinença a la Unió per part de cada membre comunitari.

Enquestes realitzades dins de l’Eurobaròmetre

Des del Parlament Europeu es llancen de forma periòdica diferents consultes:

  • Enquestes temàtiques: Centrades en temàtiques abans descrites i de molt diversa índole. Poden desenvolupar-se consultes generals a tots els estats membres o dirigir-les a determinats rangs d’edat, gènere o classe social.
  • Parlàmetre: Es realitza de manera anual a tots els països membres i se centra a conèixer-ne les impressions sobre el treball del mateix parlament. De la mateixa manera tracta de mesurar el grau d’afinitat i sentiment de pertinença entre el ciutadà europeu i les diferents institucions comunitàries .
  • Eurobaròmetre Flash: Es tracta de trucades telefòniques a ciutadans per un tema més concret. De manera que sigui possible obtenir conclusions sobre un tema determinat en un termini més curt.