Emissió d’obligacions

L?emissió d?obligacions és un acte mitjançant el qual una empresa obté finançament. L’empresa, mitjançant aquest acte, contreu un préstec que es divideix en títols, els quals són adquirits al mercat per part d’inversors que compren aquest títol a canvi d’un rendiment.

Emissió d'obligacions

Tècnicament, l’emissió d’obligacions és un acte realitzat per qualsevol persona jurídica que vulgui obtenir finançament. Així, un cop es formalitza en escriptura pública i es fan els tràmits pertinents per dur a terme l’operació, l’empresa adquireix un préstec que divideix en títols per comerciar-los en un mercat.

Aquestes obligacions, posteriorment, són adquirides per inversors que desemborsen el capital, i els prestadors en l’operació són a canvi d’un rendiment futur. El prestatari, al prestador o obligacionista, ha d’abonar el tipus d’interès futur més el nominal.

Cal afegir que aquestes obligacions es poden emetre per un endeutament futur, o un endeutament previ. És a dir, poden emetre’s obligacions d’un préstec anterior, convertint així els creditors d’aquest préstec en obligacionistes.

Així mateix, cal destacar que les obligacions es diferencien d’altres títols de deute com el bo o el pagaré pel fet que parlem de deute a molt llarg termini, i es considera un període superior a 10 anys.

En resum, parlem d’una oferta realitzada per una empresa, coneguda també com a entitat emissora, d’un préstec del qual serà la part prestatària. D’altra banda, cada prestador serà el subscriptor de l’obligació que adquireixi i, posteriorment i quedant registrat públicament, esdevindrà obligacionista que obtindrà un rendiment.

Característiques d’una emissió d’obligacions

Entre les característiques que defineixen millor el que és una emissió d’obligacions i per a què es realitza, podem destacar les següents:

  • És una eina per obtenir finançament per part duna empresa.
  • La companyia cerca adquirir un préstec que divideix en títols i que comercialitza.
  • Aquests títols són adquirits per inversors, que es converteixen en obligacionistes.
  • A canvi d’un desemborsament, l’obligacionista rep un interès determinat, que ha d’abonar el prestatari al costat del nominal.
  • Les obligacions, a diferència d’altres títols de deute, es caracteritzen per ser a llarg termini.
  • Tot aquest procés s’ha de formalitzar en escriptura pública, i cal fer els tràmits corresponents que ordena l’Estat.

Diferència entre obligacions, bo i pagaré o lletra

Com dèiem a l’apartat anterior, convé distingir entre obligacions, bons i pagarés. Doncs aquests tres tipus de títols de deute presenten similituds, però també diferències. Tot i que, com veurem a continuació, aquestes diferències són lleus, i estan basades en la quantitat del deute i el temps.

Així, un pagaré és un tipus de títol de deute en què el termini de devolució sol ser inferior, entre 12 i 18 mesos. En aquest sentit, els diners, juntament amb l’interès, es tornen a curt termini. Per això, aquesta inversió, de la mateixa manera, es considera una inversió de curt termini.

D’altra banda, un bo és un tipus de títol de deute en què aquest termini (de devolució) és superior, entre 3 i 5 anys. En aquest sentit, parlem d‟una inversió a mitjà-llarg termini. Els bons, igual que el pagaré o l’obligació, confereixen als seus subscriptors el dret a cobrar el deute més el corresponent interès determinat prèviament.

Finalment, l’obligació és un tipus de títol de deute en què aquest termini (de reemborsament) és superior als esmentats anteriorment. En aquest sentit, parlem de deutes a llarg termini i grans volums de finançament. Si hem de dir un termini, diríem que parlem de deutes a tornar en un període superior als 10 anys. Això no obstant, es pot estendre el temps que es consideri oportú abans de la seva emissió.

Diferència entre emissió d’obligacions i emissió d’accions

Així mateix, és convenient assenyalar la distinció entre allò que coneixem com a «emissió d’obligacions» i allò que anomenem «emissió d’accions». Pel fet d’anomenar-se «emissió» ens pot confondre, però com veurem a continuació, és senzill comprendre les diferències.

Així, una emissió d’obligacions, com dèiem, és un acte mitjançant el qual una empresa obté finançament. L’empresa, mitjançant aquest acte, contreu un préstec que es divideix en títols, els quals són adquirits al mercat per part d’inversors que compren aquest títol a canvi d’un rendiment.

D’altra banda, l’emissió d’accions és un acte amb què una empresa obté finançament. Tot i això, no s’emet un deute (com en l’emissió d’obligacions), sinó un percentatge de l’empresa que es comercialitza i és adquirit per inversors.

Exemple d‟una emissió d‟obligacions

Per acabar, vegem un exemple d‟una emissió d‟obligacions.

Imaginem una empresa com Pepsico, la qual requereix de capital nou per poder obrir el seu negoci a nous territoris sense explorar i on Coca Cola està guanyant cada vegada més presència.

Així, Pepsico s’adreça als accionistes per comunicar aquesta necessitat d’obtenir capital. A més, la bona marxa de Coca Cola ha fet que l’empresa no estigui en condicions per vendre accions i obtenir capital mitjançant aquesta via.

Tots els accionistes acorden emetre obligacions, les quals tindrien un interès anual, sent un cost per a Pepsico i un benefici per al subscriptor o obligacionista, dentre el 3 i el 4% amb possibilitat dincrementar-se mentre seleva el import de la operació.

Decidida l’estratègia, es realitzarà un contracte per tal d’aclarir i formalitzar l’emissió d’obligacions, així com els beneficis que tindran els obligacionistes davant d’escriptura pública, i es realitzaran els tràmits corresponents.