Els nombres decimals i les fraccions

Un nombre decimal és qualsevol nombre real que estigui format per una part sencera i una altra decimal, les quals estan separades per una coma.

Els nombres decimals i les fraccions

En altres paraules, un nombre decimal és un nombre real que el reconeixem per portar una coma i es pot dividir entre una part sencera i una part decimal.

Fracció

Una fracció s’expressa de la manera següent:

Fracció
Fracció

Tant el numerador com el denominador poden ser números o funcions. Si fossin funcions que depenen de la mateixa variable podríem escriure’l de la manera següent:

Fracció Amb Funcions
Fracció a partir de funcions

Número Decimal

Un nombre decimal s’expressa de la manera següent:

Número decimal
Número decimal

On e és un nombre enter i totes les lletres d següents signifiquen decimal. Per tant, en un nombre decimal sempre en trobarem una part sencera. La part sencera és el número anterior a la coma. La part decimal és la part posterior a la coma.

Esquema de l’estructura d’un nombre decimal

Esquema d'un nombre decimal
Esquema d’un nombre decimal

La part decimal també rep el nom de part fraccionària . Aleshores, sabent que rep aquest nom, ja podem pensar que els nombres decimals i les fraccions comparteixen coses.

Els nombres decimals i les fraccions

Què tenen en comú els nombres decimals i les fraccions?

Els nombres decimals i les fraccions tenen tantes coses en comú que arriben a ser el mateix concepte matemàtic però amb una expressió diferent. En altres paraules, els nombres decimals i les fraccions són el mateix però escrit de manera diferent:

Números Decimals I Fraccions
Nombres decimals i fraccions

Ho demostrarem

Suposem que volem escriure el número 4,5 en fracció.

Primer hem de pensar en dos números que dividits donin com a resultat 4,5. Aquesta combinació de números pot ser qualsevol. Per exemple, 9 i 2

Exemple 27
Exemple

Qualsevol funció equivalent tindrà com a resultat 4,5.

Obtenim 4,5 per la divisió de 9 entre 2, de manera que així:

Fracció I Número Decimal
Fracció i nombre decimal

Aleshores, veiem que podem expressar el mateix element numèric dues formes diferents: en forma de funció i en forma de nombre decimal.

Exemple de decimals i fraccions

Expressa en fracció els números decimals següents:

Exemple 28
Exemple

Donades les propietats de les fraccions, aquests tres exemples podrien expressar-se amb altres fraccions equivalents. Per exemple, 3,5 pot ser la divisió de 14/4, 28/8 o 112/32. Les fraccions equivalents són les fraccions que s’obtenen de multiplicar el numerador i el denominador pel mateix nombre.

La solució del primer exemple és la fracció de 7/2 ja que és la fracció irreductible. En altres paraules, és una fracció que no es pot reduir més de forma equivalent perquè tingui com a resultat un enter per al dividend i el divisor.