Elasticitat preu de l’oferta

L’ elasticitat preu de l’ oferta revela quant varia la quantitat oferta d’ un bé o servei davant dels canvis ocorreguts en el preu .

Elasticitat preu de l'oferta

L’elasticitat preu de l’oferta revela quant varia la quantitat oferida d’un bé o servei davant dels canvis ocorreguts en el preu. A diferència del que passa en el cas de l’elasticitat preu de la demanda, a l’elasticitat preu de l’oferta hi ha una relació directament proporcional entre el preu de mercat i les quantitats de producte que els productors estan disposats a col·locar al mercat.

Per tant, els canvis en les quantitats es mouran sempre en la mateixa adreça que els preus. Això és raonable, ja que les empreses senten més incentiu per col·locar els seus productes al mercat en obtenir beneficis més elevats.

Determinants de l’elasticitat preu de l’oferta

L’elasticitat preu de l’oferta depèn totalment d’una sèrie de factors que hi prenen control. Aquests són els següents:

 • La capacitat de l’empresa per modificar-ne la producció, la qual cosa depèn de la tecnologia aplicada per aquesta.
 • Els costos de producció.
 • El factor temps.

Tipus d’elasticitat preu de l’oferta

Igual que passa amb l’elasticitat preu de la demanda, a l’elasticitat preu de l’oferta es té en compte el grau d’elasticitat per classificar tipus d’elasticitats. De manera que en aquest tipus dʻelasticitat es pot diferenciar cinc tipus específics dʻoferta.

 • Elàstica : S’afirma que l’oferta és elàstica quan una variació en el preu ocasiona un canvi més gran en les quantitats ofertes. Quan l’elasticitat preu de l’oferta de qualsevol bé és més gran que 1, s’afirma que aquest bé és d’oferta elàstica.
 • Unitària: Aquest tipus d’elasticitat es presenta quan la variació del preu provoca canvi proporcionalment igual a les quantitats ofertes del producte. Per tant, aquesta es reconeix quan l’elasticitat preu de l’oferta del bé és igual a 1.
 • Inelàstica: Aquesta classe d’elasticitat es fa evident quan una variació de les quantitats ofertes és proporcionalment menor al canvi experimentat en el preu del bé. En aquest cas, quan l’elasticitat és menor que 1 s’evidencia l’elasticitat inelàstica.
 • Perfectament elàstica: Pràcticament aquest tipus d’elasticitat es classifica com a cas extrem. En el sentit que aquesta passa quan l’elasticitat preu de l’oferta és igual a infinit. Vol dir que un canvi en l’oferta (és igual el petit que sigui) origina canvis molt grans en el preu.
 • Perfectament inelàstica: Aquest tipus d’elasticitat, igual que l’elasticitat perfectament elàstica, es cataloga també com a cas extrem d’elasticitat d’oferta. Com passa quan l’elasticitat de l’oferta és igual a zero.

Fórmula per al càlcul de l’elasticitat preu de l’oferta

Com es presenten situacions en les quals les empreses, davant de determinats canvis en el preu, modifiquen lleument la quantitat produïda i col·locada al mercat. Alhora, es donen situacions en les quals les empreses, davant de determinades variacions en el preu del bé modifiquen granment les quantitats disposades per al mercat.

La fórmula per determinar l’elasticitat d’oferta consisteix a dividir la variació percentual de la quantitat oferta del producte entre la variació percentual experimentada en el preu del producte.

L’expressió matemàtica emprada per efectuar el càlcul es representen de la manera següent:

(tercera Imatge)formula Elasticitat Preu Oferta

La part superior de la fórmula ens indica el canvi absolut verificat a les quantitats ofertes del producte. Mentrestant, que la part inferior de la fórmula indica el canvi absolut en el preu. Sabent que (o) revela la quantitat oferta i (P) representa el preu del producte.

Així mateix, delta O significa el canvi absolut en quantitats ofertes, i (O) representa l’oferta. A la part inferior, delta P representa el canvi absolut en preu i (P) el preu

Exemple de com calculeu l’elasticitat preu de l’oferta

Per conèixer el procés de calcula de l’elasticitat preu de l’oferta, suposem que el preu de pits de pollastre augmenta de 5 euros a 5,50 mentre que les quantitats ofertes d’aquesta per l’augment verificat s’eleva de 1,000 milions de quilos a 1.200 milions de quilos.

Gràfica- exercici elasticitat preu oferta

(segona Imatge) Elasticitat Preu Oferta

A continuació fem el càlcul necessari per determinar en aquest cas, quin és el coeficient d’elasticitat d’oferta.

Per això utilitzarem la fórmula anteriorment plantejada, aquesta és la següent:

(quarta imatge)formula Elasticitat Preu Oferta

Pas número 1: Aquest pas consisteix a determinar la part superior de la fórmula. És a dir, la variació percentual en les quantitats ofertes.

 1. Determinem el canvi absolut en quantitats ofertes, les quals s’obté restant de l’oferta inicial l’oferta final, és a dir (1,000 – 1,200 = -200)
 2. Dividint ara aquest valor entre la demanda inicial. Així tenim el següent: –200/1,000 = 0,20 que portat a valor percentual és igual (0,20 x 100 = 20%)

Aquest 20% representa llavors la variació percentual de les quantitats demanada. És a dir, hem determinat la part superior de la fórmula.

Pas número 2: Aquest pas consisteix a determinar la part inferior de la fórmula. És a dir, la variació percentual en el preu.

 1. Determinem el canvi absolut el preu, que s’obté restant del preu inicial el preu final, és a dir (5,50 – 5 = -0,50).
 2. Dividint ara aquest valor entre el preu inicial. Així tenim el següent (0,05/5 = 0,10) que portat a valor percentual és igual a (0,10 x 100 = 10%).

Aquest 10% representa llavors la variació percentual al preu. És a dir, hem determinat la part inferior de la fórmula.

Observeu que, com es va apuntar en el detall de la fórmula, convencionalment es prescindeix del signe negatiu.

Pas número 3: En aquest pas final es procedeix a substituir els valors determinats en els dos passos un i dos, a la fórmula de l’elasticitat de l’oferta:

(primera imatge) Càlcul Elasticitat Preu Ofertra

De manera que l’oferta per a aquest producte és elàstica, ja que el coeficient d’elasticitat és més gran que un. Un canvi en el preu ha provocat un canvi més gran en l’oferta.