Diferència entre Estat i nació

La principal diferència entre Estat i nació és que el primer fa referència a l’organització política d’un determinat territori, mentre que el segon, la nació, fa referència al conjunt de persones que componen aquest mateix territori.

Diferència entre Estat i nació

Aquests dos conceptes poden resultar molt confusos, semblar similars i conduir a l’equívoc. De fet, moltes vegades els escoltem i es fan servir com a sinònims. Per això, és convenient senyalitzar les diferències entre ells.

Amb anterioritat, però, hem de definir i assenyalar les característiques de cadascun dels dos conceptes. Vegem!

Què és un Estat?

Un Estat és una forma dorganització política que compta amb poder administratiu i sobirà sobre una determinada zona geogràfica. Per això, té la capacitat de dictar lleis i regles que són de compliment obligat per a la resta de la ciutadania.

Als Estats, la democràcia dels quals és mitjanament sòlida, aquest tampoc no es pot saltar la legalitat que ell mateix ha dictat, encara que es configuri com una organització de caràcter superior.

L’Estat posseeix tres elements constitutius, inherents a ell: població, territori i govern.

Característiques d’un estat

Un Estat, generalment, presenta les característiques següents:

 • És atemporal.
 • És una organització política i administrativa.
 • S’edifica sobre una població i territori determinats.
 • El Govern s?encarrega de la seva direcció.
 • És subjecte de dret i té drets i obligacions nacionals i internacionals.
 • Posseeix tres poders: legislatiu, executiu i judicial.

Què és una nació?

Una nació, per part seva, és un conjunt de persones que comparteixen una sèrie d’elements comuns, com la història, la llengua, el territori, la cultura o l’ètnia. Generalment s’agrupen formant un Estat o regió, representant així la seva sobirania.

La ciència política té dues definicions de nació o posseeix, depenent de com s’hagi compost. La tradició francesa dicta que la nació està composta per totes aquelles persones que manifesten la intenció de viure a la mateixa comunitat, encara que tinguin diferències. D’altra banda, la tradició alemanya sí que afirma que la nació és el grup de persones que comparteixen nombroses característiques, encara que no en siguin conscients.

També cal definir què és la nació cultural.

En aquest sentit, parlem de quan un Estat s’ha construït per la unió de persones que tenen aquestes característiques i sentiments compartits. Com a exemples tenim els moviments nacionalistes, que han creat Estats o han aconseguit la independència dels altres.

Principals diferències entre Estat i nació

La principal diferència entre tots dos conceptes és, doncs, que quan parlem d’Estat ens estem referint al conjunt d’un país, però des del punt de vista polític, organitzatiu i institucional. Ens referim al contingut polític del mateix.

Tanmateix, quan parlem de nació, ens referim a persones, a “l’ànima” que compon aquesta estructura organitzativa. La nació està definida com a grup d’individus que comparteixen tradicions, cultura, idioma o història. Tot i que també pot estar constituïda per persones que no comparteixen aquests atributs, però manifesten la seva voluntat de viure junts.

Altres diferències serien les següents:

 • Els Estats creen lleis i regles que són de compliment obligat, les nacions no, encara que posseeixen tradicions, costums i regles no escrites.
 • No totes les nacions tenen Estat. Poden conformar altres ens territorials, com a comunitats, regions o llogarets.
 • L’Estat se sustenta sobre una o diverses nacions, la nació no ha d’articular-se en un Estat.
 • L´Estat és un concepte polític, mentre que la nació és històric i sociològic.
 • Els Estats són construccions artificials, mentre que les nacions que segueixen la tradició francesa no ho són.