Diferència entre dèficit públic i deute públic

El dèficit públic és una partida que mesura la situació econòmica de l’Estat d’un país, mitjançant la diferència entre els ingressos i les despeses en un any concret i, normalment s’expressa en termes de percentatge sobre el producte interior brut (PIB) d’aquell mateix any .

Diferència entre dèficit públic i deute públic

La diferència entre dèficit públic i deute és que la primera és una variable flux i la segona una variable estoc. És a dir, el dèficit públic representa la diferència entre ingressos i despeses en un any concret. Mentrestant, el deute és la variable a què se suma o es resta el dèficit. El resultat és el deute públic total.

Cal esmentar que el dèficit públic, com que és una diferència, pot ser positiu o negatiu. Si les despeses són més grans que els ingressos, llavors la diferència (ingressos – despeses) serà negativa. Al revés, si els ingressos són més grans que les despeses, la diferència (ingressos – despeses) serà positiva. Quan la diferència és negativa es coneix com a dèficit públic. Al contrari, quan la diferència és positiva es coneix com a superàvit públic. Si bé és cert, encara que amb diferents noms es tracta de la mateixa magnitud.

Deficit Públic I Despesa Pública
  • Veure significat de superàvit
  • Veure significat dèficit

Formes de finançar el dèficit públic

Per finançar el dèficit públic dels anys successius, l’Estat pot actuar per tres vies:

  1. Mitjançant impostos: és el que coneixem com a política fiscal , elevant els impostos poden recaptar més, i correspon el govern.
  2. Emissió de diners: és un mètode que ja no es fa servir als països desenvolupats. Genera inflació i deprecia la moneda nacional, impedint el correcte funcionament i desenvolupament de l’economia domèstica.
  3. Emissió de deute públic: El Tresor capta finançament, emetent actius a diferents períodes de temps (bons, lletres, etc), per la qual cosa haurà de pagar als inversors una determinada rendibilitat. Aquesta emissió ha d’estar autoritzada per llei i respectar les restriccions imposades a aquesta en els pressupostos generals de l’Estat. Com més gran és el deute d’un país i les seves necessitats de finançament, més complicat és aconseguir les empreses privades, ja que competeixen amb l’Estat i han de pagar més que ell, cosa que encareix el seu finançament i les fa menys competitives, és el que coneixem com a efecte expulsió ( crowding-out ), situació que desplaça el deute privat del mercat.

En cas que ens ocupa, el Tresor emet bons i lletres a diferents venciments (emissió de deute públic). Imaginem que avui emet 1.000 milions d’euros en forma de bons amb un venciment a 10 anys. Els inversors rebran un tipus d’interès periòdic durant 10 anys, a canvi de donar finançament a l’Estat en aquell instant, fins i tot venciment.

La suma acumulada «visca» de les emissions del Tresor per finançar el dèficit públic, és el que anomenem Deute Públic. Normalment, també s’expressa en percentatge del PIB d’aquell any.

Dèficit públic Vs Deute públic

Per això, el dèficit públic pot ser del -5,9%, i és compatible amb un deute públic que suposa un 99,3% del PIB, com podem apreciar a Espanya a la taula inferior.

Espanya Dèficit públic Deute públic
Milions € % PIB Milions € % PIB
2014 -61.319 -5,9% 1.033.741 99,3%
2013 -71.241 -6,9% 966.044 93,7%
2012 -108.903 -10,4% 890.728 85,4%
2011 -101.265 -9,5% 743.530 69,5%
2010 -101.445 -9,4% 649.259 60,1%
2009 -118.237 -11,0% 568.700 52,7%
2008 -49.385 -4,4% 439.771 39,4%
2007 21.620 2,0% 383.798 35,5%
2006 22.144 2,2% 392.168 38,9%
2005 11.229 1,2% 393.479 42,3%
2004 -364 0,0% 389.888 45,3%
2003 -2.960 -0,4% 382.775 47,6%
2002 -3.106 -0,4% 384.145 51,3%
2001 -3.839 -0,5% 378.883 54,2%
2000 -6.608 -1,0% 374.557 58,0%