Diferència entre creixement i desenvolupament

Fins i tot des d’abans que el 1934 un economista anomenat Simon Kuznets desenvolupés el producte interior brut (PIB), la diferència entre el que és el creixement econòmic i el que és el desenvolupament ha enfrontat nombrosos economistes a tot el planeta.

Diferència entre creixement i desenvolupament

En aquest sentit, l‟indicador més utilitzat per mesurar el creixement econòmic és el producte interior brut (PIB). El reconegut índex, encunyat el 1934 per l’economista nord-americà citat prèviament, ha estat la referència per mesurar el creixement d’una economia, i això perquè aquest indicador s’encarrega de mesurar, de forma periòdica, la producció de tota una economia durant un període de temps determinat.

Així, doncs, el PIB mesura la producció total d’una economia, alhora que s’encarrega de comparar aquests mesuraments amb mesuraments passats. I això ho fa per a través d’una taxa de variació conèixer quin ha estat el creixement d’una economia. Entenent com a creixement, això sí, un increment de la producció, o del que seria la producció agregada mitjançant l’aplicació de la fórmula que ens indica Kuznets per al càlcul del PIB.

Tot i això, molts han estat els economistes que consideren que el fet que una economia creixi no vol dir que aquesta es desenvolupi, per la qual cosa cal establir una clara diferència entre creixement econòmic i desenvolupament. De fet, sí que han estat molts els economistes que han posat exemples de com una economia pot créixer de manera ininterrompuda i, tanmateix, presentar una desigualtat cada cop més intensa. Desigualtat que, en última instància, fa que la vida en aquest territori sigui pitjor i, per tant, presenti un desenvolupament menor.

Per això, molts experts en la matèria han demanat que es generin nous indicadors per complementar el mesurament i establir-ne la distinció. Indicadors com l’índex de desenvolupament humà (IDH) elaborat per l’ONU, que permetin poder mesurar aquest desenvolupament que, en el mesurament que estableix el PIB, es passa per alt. I és que, per això, altres indicadors complementen la producció amb l’esperança de vida, els ingressos, així com altres variables que, juntament amb la del creixement, ens mostren un desenvolupament autèntic.

Dit això, vegem les diferències entre aquests dos conceptes.

Diferència entre creixement i desenvolupament

Per entendre aquests dos conceptes, vegem, abans de res, què entenem els economistes per creixement econòmic i què entenem per desenvolupament.

En primer lloc, el creixement econòmic és entès com l‟evolució positiva dels estàndards de vida d‟un territori, habitualment països, mesurats en termes de la capacitat productiva de la seva economia i de la seva renda dins d‟un període de temps concret. En altres paraules, levolució positiva duna sèrie dindicadors, com el PIB, que mostren que la producció i, per tant, els ingressos de la població creixen amb el pas del temps.

D’altra banda, i en segon lloc, el desenvolupament econòmic és un concepte que fa referència a la capacitat que té un país de generar riquesa. Aquest creixement, però, s’ha de reflectir en la qualitat de vida dels habitants. En altres paraules, el desenvolupament s’ha de percebre amb una esperança de vida més gran, una menor desigualtat econòmica, una reducció total de la pobresa, així com el comportament favorable d’una altra sèrie de variables que el creixement no té en compte.

Per tant, com es pot observar en les dues definicions, parlem de dos conceptes molt lligats, però que presenten clares diferències que cal subratllar.

En certa manera, com a conclusió, podem dir que el creixement econòmic forma part del desenvolupament, però que el creixement econòmic, per si mateix, no és desenvolupament.

Creixement i desenvolupament

Indicadors per mesurar el desenvolupament i el creixement

Per acabar, acabem amb una petita recomanació per saber com és l’evolució del creixement econòmic i el desenvolupament d’un territori. En aquest sentit, oferim els indicadors que permetran conèixer aquesta evolució, així com distingir-la.

Per això, per mesurar el creixement econòmic, observarem indicadors com el producte interior brut (PIB), la taxa d’atur, el PIB per càpita, entre d’altres.

D’altra banda, per mesurar el desenvolupament econòmic, estarem més atents d’indicadors com ara l’índex de desenvolupament humà (IDH), l’índex de Gini, així com altres índexs que complementen les conclusions que donen els indicadors de creixement.