Diferència entre correlació i causalitat

En economia, és de gran importància conèixer què és la correlació i què és la causalitat. També la gran diferència existent entre aquests, atès que es tracta de dues paraules del llenguatge estadístic que són molt utilitzades avui dia a les notícies.

Diferència entre correlació i causalitat

El no coneixement o confusió entre correlació i causalitat pot donar lloc a una mala entesa del que ens estan explicant. Fins i tot, els mitjans poden utilitzar aquests termes amb la intenció que ens confonguem. Hem de recordar aquesta frase, ja que més endavant anirà prenent sentit: correlació no implica cap causalitat.

Diferència conceptual entre correlació i causalitat

Introduirem els termes, a explicar-los i diferenciar-los mitjançant dos exemples:

  • Causalitat: Segons la RAE vol dir: “Causa, origen, principi”. És una paraula que es fa servir per establir una relació entre una causa i un efecte. És a dir, fa referència als motius que originen “alguna cosa”. Per exemple, si toques el foc, et fa una cremada.

Hi ha una relació de causalitat, atès que és una cosa que passa inequívocament i que està demostrada, tocar el foc, sempre et crema.

  • Correlació: Segons la RAE significa: “Correspondència o relació recíproca entre dues o més coses o sèries de coses.” En aquest cas la relació que sestableix és de simple correspondència o similitud, no dorigen. Per exemple, hi ha una correlació entre el nombre d’esglésies en una ciutat i el nombre d’alcohòlics.

T’haurà fins i tot xocat llegir la frase anterior, doncs és certa! Encara que no pensis malament, he dit que hi ha correlació, però en cap moment no he dit que una cosa causi l’altra. En aquest cas hi hauria darrere una tercera variable no considerada a la meva frase que està correlacionada amb les dues i que seria la variable explicativa. Estic parlant, és clar, de la quantitat de població que hi hagi a aquesta ciutat, a més població més esglésies ia més població més alcohòlics. Veure coeficient de correlació lineal

Per tant hem vist que es mouen en la mateixa direcció i per això hi ha una correlació entre les dues coses, però qui hi hagi més esglésies no implica que hi hagi més alcohòlics.

A través d’aquest darrer exemple hem pogut veure clarament la diferència entre els dos termes i quina correlació no implica causalitat.

Correlació I Causalitat

Pot existir correlació i casualitat

També hi pot haver correlació per simple casualitat. Això és, per pura coincidència. Com es pot observar al gràfic de què es mostra. El gràfic compara les vendes en milions de dòlars de menjar orgànic amb la quantitat de persones amb diagnòstic d’autisme. Les dues augmenten al mateix temps, després hi ha una correlació, però no hi ha cap causa que les uneixi.

La lliçó teòrica i pràctica d’aquesta diferència ens ensenya a anar amb compte a l’hora d’aprendre a interpretar les dades. No sempre que hi hagi correlació, voldrà dir que una variable causi l’altra. Per tant, és important entendre molt bé la diferència entre correlació i causalitat. Això ens ajudarà a no caure en errors a l’hora de fer estudis o investigacions.