Diferència entre comptabilitat de costos i comptabilitat financera

Les empreses utilitzen principalment dos tipus de comptabilitat: la comptabilitat financera i la comptabilitat de costos. Totes dues tenen una importància molt elevada i són molt útils en la gestió duna empresa.

Diferència entre comptabilitat de costos i comptabilitat financera

Presenten diferències rellevants entre elles que veurem a continuació, separades en diferents aspectes. Veurem les diferències entre comptabilitat de costos i comptabilitat financera segons l’objectiu, els usuaris, els períodes, la regulació, la unitat de mesura i l’exactitud.

Diferències segons l’objectiu

En primer lloc, cal conèixer quin és l’objectiu de cadascuna.

La comptabilitat de costos s’adreça a obtenir el cost dels productes, mentre que la comptabilitat financera està destinada a obtenir uns estats financers que mostrin el patrimoni, la situació financera i els resultats d’una empresa.

Diferència segons els usuaris

Com veiem, són objectius molt diferents i, per tant, cada sistema de comptabilitat s’adreça a usuaris diferents.

Analitzar els costos permet obtenir un sistema dinformació intern que només és accessible i útil per a personal de lempresa.

En canvi, els estats financers obtinguts mitjançant la comptabilitat financera estan destinats a la lectura per part d’usuaris interns i externs com, per exemple, els bancs, inversors o administracions públiques, els quals poden accedir-hi mitjançant la lectura dels comptes anuals de l’empresa.

Diferència segons períodes

Els períodes de totes dues comptabilitats són diferents.

Si pensem en un balanç de situació d’una empresa, és una “foto” de la situació financera a una data concreta (normalment el 31 de desembre) que reflecteix el que ha passat durant aquest any o anteriors. És a dir, mostra fets passats.

En canvi, la comptabilitat de costos prevé fets que no han passat i està adreçada a preses de decisions enfocades al futur.

Diferències en regulació

En termes de regulació trobem una altra diferència important.

La comptabilitat financera és obligatòria i està regulada pel Pla General de Comptabilitat, mentres que la comptabilitat de costos és voluntària i no està regulada per cap normativa.

Diferències per exactitud

Atès que per aconseguir el cost d’un producte són moltes les variables que hi influeixen (despeses, temps de fabricació, costos de diferents tipus, etc.), la informació obtinguda del cost d’un producte no sempre és exacta i probablement és una estimació.

Per contra, la comptabilitat financera és el reflex de transaccions reals d’una empresa i, per tant, compta amb una exactitud molt elevada.

Diferències per unitat de mesura

Finalment, trobem una altra diferència a les unitats de mesura utilitzades.

A la comptabilitat de costos no s’utilitza una mesura estàndard, sinó que s’adequa cada càlcul de cost al tipus de producte (es poden utilitzar les hores de màquina per producte, el cost, les hores de mà d’obra o les unitats produïdes, etc.) . La comptabilitat financera, en canvi, és rígida en aquest aspecte i presenta la informació a la unitat monetària de cada país.

En resum

A manera resum, sintetitzarem tota la informació comentada en una taula:

Comptabilitat de costos Comptabilitat financera
Objectiu Analitzar els costos. Conèixer la situació economicofinancera d’una empresa.
Usuaris Interns. Interns i externs.
Períodes Qualsevol període de temps. Fets futurs. 1 any. Fets passats.
Regulació Sense regulació. Voluntària. PGC. Obligatòria.
Exactitud No, estimacions. Sí, exacta.
Unitat de mesura Diverses. Unitat monetària.