Diferència entre comptabilitat administrativa i financera

La diferència entre comptabilitat administrativa i financera és la suma de característiques que distingeixen i, per tant, separen les dues modalitats comptables. Aquestes característiques estan basades, principalment, en la utilitat que aquestes modalitats presenten.

Diferència entre comptabilitat administrativa i financera

Hi ha una diferència important entre modalitats comptables, com l’existent entre la comptabilitat administrativa i la financera.

Mentre que l’administrativa o gerencial es caracteritza per l’ús de dades per a termes de gestió i ús intern, la financera està més associada a la recopilació i l’emissió d’informació cap a l’exterior.

En aquest sentit, ambdues disciplines econòmiques conviuen al dia a dia de la majoria d’organitzacions o societats mercantils.

D’aquesta manera, és possible, alhora, assenyalar altres trets diferenciadors entre ambdós tipus de pràctica comptable.

Objectius de la comptabilitat administrativa i la comptabilitat financera

Seguint amb el concepte anteriorment explicat, en termes de direcció i organització, és la comptabilitat administrativa la que pren importància.

Això és degut a la necessitat de mesurar amb precisió aquelles dades útils per al dia a dia d’una empresa. Moltes vegades aquest tipus d’informació és de gran importància per a altres organitzacions competidores o per a les entitats reguladores.

Per això, a efectes de comunicació a externs o per als mateixos accionistes, cal dur a terme la recopilació d’informació relativa a la marxa o la salut econòmica.

És en aquest punt on la tasca de la comptabilitat administrativa adquireix una importància especial.

Metodologia i normativa de la comptabilitat administrativa i la financera

És habitual que hi hagi un rang de llibertat metodològica més gran pel que fa a la comptabilitat administrativa. La majoria d’ocasions, la gestió d’una empresa es pot dur a terme atenent tendències o modalitats directives molt diverses.

Alternativament, la informació financera s’ha d’expressar sobre la base de terminologia o formats prèviament establerts. Així passa amb els múltiples compromisos mercantils.

En aquesta línia, cal assenyalar la necessitat d’adaptar les dades a les diferents regulacions o legislacions que presenta cada país, com són els principis comptables, per exemple.

Això adquireix una rellevància especial pel que fa a informes financers o ràtios econòmics, els quals s’han d’expressar en models i formats econòmics compartits pel mercat.

Altres diferències atenent el caràcter de cada modalitat comptable

Tenint en compte les diferències anteriorment explicades, és possible tenir en compte alguns altres trets que estableixen distinció entre aquestes modalitats:

  • Utilitat de la informació: Mentre que la comptabilitat administrativa ajuda a establir estratègies i pressupostar coherentment, la financera és el reflex de la situació duna empresa en un moment determinat.
  • Naturalesa del treball comptable: La comptabilitat administrativa reporta dades als administradors i gerents amb poder de decisió. D’altra banda, la financera s’adreça a tota mena d’externs, passant per entitats reguladores públiques i altres empreses proveïdores.
  • Emissió d’informes: Mentre que la financera obeeix a la necessitat de publicar els resultats de l’empresa de forma periòdica i prèviament establerta, l’administrativa gaudeix d’una llibertat més gran, en definir-se per la pròpia organització.