Arrumatge

L’arrumatge és la distribució correcta i la col·locació d’una càrrega en una embarcació, magatzem o dipòsit. En molts casos, el terme és usat exclusivament per … Read more

Arrendatari

L’arrendatari és aquella persona natural o jurídica que obté el dret a fer servir un actiu que no és de la seva propietat. En altres … Read more

Arrendament operatiu

L’arrendament operatiu és un acord on es cedeix el dret d’utilitzar un actiu del propietari a una altra persona. Això, a canvi d’un pagament periòdic. … Read more

Arrendament financer (lísing)

L’arrendament financer o lísing és el lloguer d’un bé amb dret de compra al final del contracte. També es pot anomenar arrendament financer, lísing financer … Read more

Arrendament

Un arrendament és una relació entre dues parts contractuals mitjançant la qual es produeix una cessió durant un temps determinat d’un bé o servei. A … Read more

Arrendador

L’arrendador és aquella persona natural o jurídica que mitjançant un contracte d’arrendament s’obliga a transferir l’ús temporal d’un bé (moble o immoble) a un arrendatari. … Read more

Arres penitencials

Les arres penitencials són un pacte annex a qualsevol tipus de contracte que consisteix a fixar un preu amb la finalitat que les parts puguin … Read more

Arres confirmatòries

Les arres confirmatòries són característiques del contracte de compravenda i són la prova de la subscripció del contracte a través del pagament d’una part del … Read more

Harmonització comptable

L’harmonització comptable és el procés que té com a objectiu assolir una uniformitat entre la normativa comptable de diversos països. És a dir, consisteix en … Read more

Armistic

Un armistici és la suspensió, mitjançant un acord, d’un conflicte armat entre dos o més contendents. Tot i això, en si mateix, no implica la … Read more

Armador

Un armador és una persona natural o jurídica que es dedica a explotar una embarcació amb finalitats comercials. L’armador participa al transport marítim i la … Read more