Desplaçaments de l’oferta

Els desplaçaments de l’oferta es poden fer cap a la dreta o cap a l’esquerra. Un desplaçament de la corba dʻoferta cap a la dreta obeeix a un augment de lʻoferta, mentre que una disminució de lʻoferta desplaça la corba cap a lʻesquerra.

Desplaçaments de l'oferta

Els desplaçaments de la corba d’oferta cap a la dreta o cap a l’esquerra són explicats per variacions d’un altre factor diferent del preu del bé o servei.

Desplaçaments de l’oferta en un gràfic

Com es pot apreciar a la gràfica, un augment en l’oferta provoca un moviment de la corba d’oferta original O 0 a la posició O 1 . De la mateixa manera, una reducció en l’oferta provoca un moviment de la corba d’oferta d’O 0 a la posició O 2.

Desplaçament Oferta

Cal tenir present que, quan els moviments de la corba d’oferta es donen al mateix revolt, aquests obeeixen a variacions en el preu. Per tant, les variacions del preu d’un bé o de servei expliquen moviments al llarg de la corba d’oferta.

Els canvis en les quantitats ofertes fan referència a desplaçaments dins de la mateixa corba d’oferta. Mentre que els canvis a l’oferta desplacen tota la corba d’oferta, ja sigui a l’esquerra oa la dreta.

Els desplaçaments de la corba doferta obeeixen a una sèrie de factors. La ciència econòmica ha aconseguit identificar i estudiar aquests elements o factors fonamentals que provoquen aquests desplaçaments.

Quan els economistes realitzen aquestes anàlisis sobre el preu empren el suposat ceteris paribus, la qual cosa significa “tota la resta roman constant”. Els desplaçaments de la corba d‟oferta reflecteixen canvi en qualsevol dels factors influents en l‟oferta dels consumidors i que en conseqüència és diferent del preu.

Desplaçament de la corba d’oferta cap a la dreta

Passa un augment d’oferta quan aquest revolt es desplaça cap a la dreta. Aquest augment pot obeir els factors següents:

  • Disminució del cost dels factors de producció. Quan els costos productius es donen a la baixa, fa que la producció de béns sigui més barata i rendible. Això permet un incentiu perquè els productors ofereixin quantitats més grans de béns.
  • Un augment de la quantitat de productors. Naturalment, quan al mercat ingressen més productors, més gran serà l’oferta.
  • Expectatives de canvi. Es dóna la situació que quan els empresaris estimen que la tendència del mercat de cert producte és a la baixa, ells intenten vendre més en el menor temps possible. Això porta com a conseqüència augment de loferta avui.
  • Avanç tecnològic. Quan es donen avenços tecnològics, l’empresa pot produir més i amb més rendibilitat. Això és un incentiu a oferir majors quantitats.
  • Subvencions de lEstat. Quan l’Estat creï convenient la subvenció d’alguns productes de necessitat, cedeix a les empreses certs privilegis i pagaments per unitats produïdes. Això permet a l’empresari més rendibilitat i incentiu per oferir més quantitat.

Exemple de desplaçament cap a la dreta al revolt d’oferta

Dels factors esmentats anteriorment en prendrem un com a exemple, per veure gràficament el seu desplaçament. Diguem que ha passat una disminució el cost d’elaboració de la cervesa. La rendibilitat més gran en la seva producció ha donat incentiu als productors per augmentar la seva oferta.

Un augment de la producció de cervesa desplaça la corba d’oferta cap a la dreta. La gràfica següent mostra aquesta variació.

Oferta Desplaçament Dreta

Observi que un augment en l’oferta de cervesa desplaça la corba d’oferta d’O 1 a O2. Tenim que al preu inicial de 3 euros la quantitat demanada és de 2 milions de litres de cerveses. Un augment doferta desplaça la corba doferta a O 1. a quantitat oferta de 3 milions de litres.

Desplaçament de la corba d’oferta cap a l’esquerra

Passa una disminució d’oferta quan aquesta corba es desplaça cap avall, és a dir, cap a l’esquerra. Aquesta disminució pot obeir els factors següents:

  • Augment del cost dels factors de producció. Quan els costos productius s’eleven, la rendibilitat per a l’empresa es fa menor. Això constitueix un desincentiu perquè els productors ofereixin quantitats més grans de béns.
  • Disminució de la quantitat de productors. Naturalment, el nombre de productors de fa menor, menor serà loferta.
  • Expectatives de canvi. Es dóna la situació que quan els empresaris estimen que la tendència del mercat de cert producte és a l’alça. És probable que les empreses preparin més quantitats de béns per oferir.
  • Impostos. Quan l’Estat crea impostos carregant amb això productors, portarà com a resultat l’encariment del que s’ha produït. Per això les empreses estaran disposats a oferir menor quantitat

Exemple de desplaçament cap a l’esquerra al revolt d’oferta

Dels factors esmentats anteriorment en prendrem un com a exemple, per veure gràficament el seu desplaçament. Diguem que ha passat un augment el cost d’elaboració de la cervesa. La menor rendibilitat en la producció a generat desincentiu entre els productors, donant com a resultat una disminució en l’oferta de cervesa.

Una disminució a la producció de cervesa desplaça la corba d’oferta cap a l’esquerra. La gràfica següent mostra aquesta variació.

Oferta Desplaçament Esquerra

Observeu que una disminució en l’oferta de cervesa desplaça la corba d’oferta d’O 2 a O 1. Tenim que al preu inicial de 3 euros la quantitat demanada és de 3 milions de litres de cerveses. Un augment doferta desplaça la corba doferta a O 1. a quantitat oferta de 2 milions de litres.